Maatwerk software

Wij kunnen op specificatie ook maatwerk software schrijven. Dit kan zijn een programma om bepaalde steeds terugkerende handelingen te automatiseren (zie software), het koppelen van bestaande programma's, het verwerken van gegevens uit diverse programma's, etc.. Ook het automatiseren van handelingen in Microsoft Word of Excel kunnen wij voor u realiseren.

Scripts in Javascript Perl of PHP kunnen wij ook ontwikkelen, waarmee functionaliteit aan een web site wordt toegevoegd (zie internet).

In een eerste gratis gesprek inventariseren wij samen met u wat de eisen en wensen zijn ten aanzien van de te ontwikkelen software. Op basis van dit gesprek kunnen wij voor kleine projecten direct een offerte sturen. Voor grotere projecten stellen wij een kort "plan van aanpak" op met een inschatting van de kosten. In een vervolggesprek kunnen we dan dit plan verder uitwerken en specificaties opstellen.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
PHP is en server-side scripting­taal (zoals Perl en ASP), die hoofd­zakelijk wordt gebruikt om op de web­server dyna­mische web­pagina's te creëren. Het script is voor de gebrui­ker onzicht­baar, alleen het resul­taat is zicht­baar en dat ziet eruit als een gewone web pagina.
 
PHP is erg popu­lair en mil­joenen web­sites worden gegene­reerd met behulp van PHP.
Trefwoorden: software maatwerk script programma windows internet cgi asp perl javascript computer ontwikkeling ontwikkelen op maat php programmeur ontwikkelaar freelance alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend tailored tailormade develop development script program the hague
Wait