Reparatie en installatie software
Voor problemen met een (externe) harde schijf of andere opslagmedium zoals CD, DVD, USB stick of geheugenkaart (ook uit een digitale camera), kijk op de pagina over data recovery.

Op het gebied van installatie en reparatie van software kunnen wij onder anderen de volgende taken voor u uitvoeren:

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Voor installatie van software of andere genoemde werkzaamheden kunt u de apparatuur (op afspraak) bij ons brengen of een afspraak maken voor installatie of reparatie op locatie. Als u een computer bij ons aanbiedt dient u het volgende mee te nemen:

  • Het systeem (de computer kast, geen muis of toetsenbord).
  • Bij reparatie van een laptop hebben wij ook de lader nodig.
  • Het besturingssysteem (Windows CD/DVD en licentie sticker), als Windows opnieuw geïnstalleerd moet worden.
  • Drivers (stuurprogramma's) die bij de hardware zijn meegeleverd.

Als er meerdere klachten zijn neem dan een lijstje mee met de omschrijving van de problemen. Na aflevering wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld over de kosten van de reparatie. Als u hiermee niet akkoord gaat betaalt u alleen één uur reparatiekosten (zie tarieven) en kunt u de apparatuur weer komen ophalen, anders wordt u na de reparatie gebeld om een afspraak voor het ophalen te maken.

Er is nu ook hulp op afstand beschikbaar.

Meestal kunnen wij binnen 24 een reparatie uitvoeren, ook in het weekend (in onze ). Bij reparatie of installatie op locatie hebben wij de originele CD/DVD's, licentie(s) en codes nodig om de installatie te kunnen uitvoeren. Bij de meeste hardware wordt een CD/DVD meegeleverd, die de drivers (stuurprogramma's) bevat die nodig zijn om deze hardware te kunnen laten werken.

Computer reparatie en installatie vanaf € 35,-.
Maak voor de reparatie altijd een backup van uw bestanden, op verzoek kunnen wij dit ook voor u uitvoeren. Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om alle gegevens te behouden, maar het kan voorkomen dat er bestanden verloren gaan.
Bij (her)installatie van Windows wordt de systeemschijf (meestal C) altijd overschreven en gaan de daarop aanwezige gegevens (dus ook de bestanden in de "Mijn documenten" folder en alles op het bureaublad) verloren.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.

Een probleem dat wij vaak tegenkomen is dat als de computer niet meer opstart of foutmeldingen geeft, Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Dit betekent echter, dat de oude inhoud van de "Mijn documenten" map en het "Bureaublad" niet meer zichtbaar zijn. Natuurlijk was het verstandig geweest voor de installatie een back-up van uw bestanden te maken, maar als dat niet het geval is stop dan onmiddellijk met het installeren van updates, andere programma's of het wijzigen van instellingen. Op dat moment zijn namelijk de meeste gegevens nog wel op de schijf aanwezig en dus terug te halen via onze data recovery service.

Bel voor een afspraak of meer informatie 06 55886641.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Bij instal­latie of her­instal­latie van Microsoft Windows dient u in het bezit te zijn van het besturings­systeem (Windows CR-ROM en licen­tie sticker).
 
Ook hebben wij de eventu­ele stuur­programma's (drivers) nodig, die bij de hard­ware zijn mee­ge­leverd.
Bij software instal­latie of herinstal­latie dient u in het bezit te zijn van de origi­nele cd's en alle even­tueel benodigde licen­ties en codes.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Ransomware is scha­de­lijke soft­ware, die bestan­den ontoe­gang­ke­lijk kan ma­ken of zelfs de hele com­pu­ter kan "gijze­len", zo­dat deze niet meer te ge­brui­ken is. Samen­voe­ging van ransom (los­geld) en software.
 
Dit soort software wordt gebruikt door "cyber­cri­mi­ne­len" met als enig doel geld te verdienen aan de eige­na­ren van be­smet­te com­pu­ters.
Register fouten zijn minder bekend. Deze ontstaan vanzelf in Windows bij het instal­leren en verwij­deren van soft­ware pak­ket­ten.
 
Het register is het hart van Windows en fouten hierin kunnen leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken.
Schijf­opruiming is nodig omdat veel bestan­den en soft­ware over­bodig zijn gewor­den maar toch kost­bare plaats op de schijf en moge­lijk ook in het systeem­geheu­gen inne­men.
Defrag­men­teren is het weer op volg­orde zetten van alle bestan­den. Vaak zijn bestan­den in kleine stuk­ken op diverse plaat­sen op de schijf opge­slagen, zodat het de com­puter veel tijd en moeite kost om de alle beno­digde stuk­ken in te lezen en te gebrui­ken.
 
Na het defrag­men­teren staat alles weer netjes op volg­orde op de harde schijf en wordt daar­door het lezen van de schijf snel­ler.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
Trefwoorden: software programma windows virus dialer spyware register registry defragmenteren installate herinstallatie data computer pc reparatie repareren herstel alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait