Transit support

Wij bieden technische ondersteuning bij het installeren en configureren van de Transit producten. Ook voor bestaande installaties bieden wij ondersteuning bij het maken of wijzigen van de templates, die de inhoud en de layout van het vertaalde resultaat bepalen.

Voor complexe websites hebben wij speciale software geschreven, die integratie met technieken zoals AJAX en scripting in Javascript, PHP en Perl mogelijk maken.

Het is ook mogelijk de door de Transit producten vertaalde pagina's te bewerken, voordat de eigenlijke publicatie plaatsvindt.

Voor meer informatie bel 06 55886641.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Ajax (Asynchronous Javascript And XML) is een term voor het ontwerp van inter­actieve web­pagina's waar­in gege­vens wor­den opge­haald van de web­server nadat de pagina is geladen.
 
Daardoor hoeven derge­lijke pagina's niet in hun geheel ver­verst te worden, maar kan alleen een deel van de pagina worden veran­derd.
 
De term is op 18 februari 2005 door Jesse James Garrett gelan­ceerd en werd al snel door grote spelers als Google en Amazon geadop­teerd.
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
PHP is en server-side scripting­taal (zoals Perl en ASP), die hoofd­zakelijk wordt gebruikt om op de web­server dyna­mische web­pagina's te creëren. Het script is voor de gebrui­ker onzicht­baar, alleen het resul­taat is zicht­baar en dat ziet eruit als een gewone web pagina.
 
PHP is erg popu­lair en mil­joenen web­sites worden gegene­reerd met behulp van PHP.
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
Trefwoorden: internet html translate xml webmaster intranet transit html transit vertalen website site beheer publiceren automatisch vertalen publicatie alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait