Technische informatie

De volgende Transit producten zijn verkrijgbaar:

  • HTML Transit: wordt gebruikt voor het aanmaken en onderhouden van de "templates", die alle regels bevatten voor de vertaling van brondocumenten en is dus bedoeld voor de technische beheerder(s).
  • Transit Central Server: biedt de mogelijkheid om op vooraf ingestelde tijden automatisch de vertaling te starten. Alleen nieuwe of gewijzigde documenten worden vertaald uit in de configuratie ingestelde folder(s) op het netwerk.
  • Transit SDK: geeft de software engineer toegang tot alle aspecten van het vertaalproces zodat de functionaliteit van Transit kan worden ingebouwd in eigen applicaties of bij koppelingen naar bestaande software, zoals document management systemen, kunnen worden gebruikt.

Natuurlijk is deze site volledig gebouwd met behulp van de Transit producten. Alle pagina's van deze site zijn Microsoft Word documenten, die door Transit worden vertaald naar HTML.

Enkele technische details van de gebruikte technieken op deze site:

  • Javascript is gebruikt om speciale effecten te bereiken zoals het keuze menu op deze pagina en de "tooltips".
  • CSS verzorgt de opmaak plus automatische aanpassing aan de schermresolutie van de gebruiker.
  • De zoekmachine, die de door Transit gegenereerde HTML pagina's indexeert en het invoegen van de willekeurige "quotes" rechts onderaan de pagina zijn gerealiseerd met Perl.
  • Het nieuws dat op de meeste pagina's aan de rechterzijde verschijnt wordt via een RSS-feed van www.nu.nl actueel gehouden en via AJAX aan de pagina toegevoegd.

Dit illustreert hoe Transit met al deze technieken perfect kan samenwerken.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
CSS (Cascading Style Sheets) is een tech­niek waarbij de opmaak van de pagina wordt geschei­den van de inhoud.
 
Dit kan zowel door de code voor de opmaak op te nemen in de HTML pagina, of in een extern bestand (style sheet).
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
RSS (Really Simple Syndication) is een toepas­sing van de internet­taal XML.
 
Gewoon­lijk wordt een pagina op het inter­net getoond met een mooie presen­tatie en omge­ven door navi­gatie.
 
Met RSS wordt er hiervan een ruwe versie gele­verd met alleen de hoofd­lijnen en een link naar de echte pagina, zodat andere sites deze infor­matie auto­ma­tisch in hun eigen omge­ving kunnen tonen.
 
De infor­matie die aange­boden wordt in RSS-for­maat noemt men een RSS-feed of een RSS-kanaal.
Ajax (Asynchronous Javascript And XML) is een term voor het ontwerp van inter­actieve web­pagina's waar­in gege­vens wor­den opge­haald van de web­server nadat de pagina is geladen.
 
Daardoor hoeven derge­lijke pagina's niet in hun geheel ver­verst te worden, maar kan alleen een deel van de pagina worden veran­derd.
 
De term is op 18 februari 2005 door Jesse James Garrett gelan­ceerd en werd al snel door grote spelers als Google en Amazon geadop­teerd.
Trefwoorden: internet html translate xml webmaster intranet transit html transit vertalen website site beheer publiceren publicatie css javascript perl alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait