Computer onderhoud

Om toekomstige problemen te voorkomen, is het goed om de computer regelmatig te onderhouden. Hoe vaak dit per jaar moet gebeuren is afhankelijk van het computergebruik en de aanwezige software (zie ook onderhoudscontract).

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Als de computer aan staat zorgen ventilatoren ervoor, dat de temperatuur van diverse onderdelen op een veilig niveau blijft. Omdat deze ventilatoren lucht aanzuigen hoopt stof zich in de computerkast op, ook in de ventilatoren zelf. Hierdoor neemt de koelende werking af en bestaat de kans dat bepaalde onderdelen oververhit raken. Er kan schade ontstaan aan de processor, de video kaart of het moederbord en het vervangen van deze onderdelen is erg kostbaar.

Ook bij laptops is dit een proleem dat vaak voorkomt en kan een te hoge temperatuur er voor zorgen dat de computer plotseling uitvalt of dat er ernstige schade ontstaat.
Bij de meeste laptops moet deze helemaal uit elkaar worden gehaald om bij de koeling en de ventilator te kunnen komen en dit kunnen wij niet bij u thuis uitvoeren.

Het is belangrijk om uw computer goed te (laten) onderhouden.
U verkleint daarmee de kans op storingen en eventuele virussen of andere malware worden van uw computer verwijderd. Ook banken stellen tegenwoordig eisen bij het gebruik van internet bankieren (lees meer).

Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.

Wat betreft software kunnen er bij het installeren en weer verwijderen van programma's registerfouten ontstaan. Via internet kunnen ook ongemerkt virussen, spyware of trojans worden binnengehaald. Vaak wordt de computer hierdoor behoorlijk trager. Als het een virus of trojan betreft, kunnen de gevolgen uiteraard veel ernstiger zijn (zie software reparaties).

Virus of spyware? Er is ook hulp op afstand beschikbaar.

Een standaard onderhoudsbeurt bestaat bij ons uit:

  • Kast, ventilatoren en koelelementen stofvrij maken (niet bij laptops *).
  • Moederbord en bedrading inspecteren (niet bij laptops *).
  • Verwijderen van virussen en spyware **).
  • Harde schijf opschonen.
* Voor deze werkzaamheden gelden andere prijzen en kunnen alleen op onze locatie
  en niet aan huis worden uitgevoerd.
** Als de computer ernstig besmet is, of door een virus of trojan bepaalde functies van
  Windows zijn uitgeschakeld of verwijderd, waardoor de totale tijd voor het herstel meer
  dan één uur bedraagt, worden de extra kosten tegen ons uurtarief in rekening gebracht.

Wij geven na afloop een officiëel bewijs van onderhoud (vooral belangrijk bij ).

Voor slechts € 49,50 (exclusief eventuele voorrijkosten) is uw pc weer als nieuw.

 Werkzaamheden 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

Voor meer informatie bel 06 55886641.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De totale kosten dienen altijd contant te worden voldaan.
Als u beschikt over een internet verbinding kan direct een rekening worden aangemaakt.
Parkeerkosten van meer dan € 5,- worden doorberekend.
Op alle geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
De processor, ook wel CPU (Engels: Central Processing Unit) genoemd, is het hart van een com­puter. Alle werk­zaam­heden van een pc verlo­pen in opdracht van de pro­ces­sor.
 
Een processor genereert afhan­ke­lijk van zijn activi­teit meer of min­der warmte en wordt daarom mees­tal gekoeld door mid­del van één of meer­dere koel­rib­ben en ven­ti­la­tors.
 
De bekend­ste fabri­kan­ten van pro­ces­sors zijn Intel en AMD.
Een videokaart of gra­fis­che kaart is de scha­kel tus­sen een com­pu­ter en het beeld­scherm. Bij som­mige pc's is de video kaart geïn­te­greerd op het moe­der­bord, maar bij zwaar­dere sys­te­men is dit een aparte insteek kaart.
 
Speciale video kaarten voor het spe­len van com­pu­ter spel­len heb­ben mees­tal aparte koe­ling nodig door een inge­bouwde ven­ti­lator.
 
Bij een laptop is de video­kaart in­ge­bouwd.
Een moeder­bord (ook wel systeem­bord of main­board of kort­weg mobo genoemd) is een print­plaat met elek­tro­nica waarop een aan­tal andere (insteek-) print­platen gemon­teerd kun­nen wor­den. Op het moeder­bord zit de pro­ces­sor, sleuven voor het geheu­gen, aan­slui­tin­gen voor harde schij­ven en CD/DVD sta­tions en alle aan­slui­tin­gen die aan de achter­kant van de pc zitten.
 
Insteek­kaar­ten kun­nen bijvoor­beeld zijn kaar­ten voor aan­stu­ring van het beeld­scherm, het net­werk of de luid­spre­kers. Tegen­woor­dig zijn deze fun­cties mees­tal geïn­te­greerd in het moeder­bord, zodat extra insteek kaar­ten niet nodig zijn.
Register fouten zijn minder bekend. Deze ontstaan vanzelf in Windows bij het instal­leren en verwij­deren van soft­ware pak­ket­ten.
 
Het register is het hart van Windows en fouten hierin kunnen leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Trefwoorden: automatisering computer hardware software selectie pc onafhankelijk onderhoud computeronderhoud reinigen contract stof ventilator koeling spyware virus schoonmaken register registry alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer maintenance care the hague
Wait