Data recovery
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.

Bij het kwijtraken van gegevens van een harde schijf of een ander opslagmedium wordt nog wel eens gedacht dat deze niet meer zijn terug te halen. Tenzij de hardware ernstig is beschadigd is dit meestal wel mogelijk met behulp van data recovery.

Ook kunnen vaak gegevens van beschadigde CD's of DVD's, per ongeluk gewiste foto's van een digitale camera of bestanden op een USB stick worden teruggehaald. Als een USB stick beschadigd is kunnen wij u mogelijk ook van dienst zijn.

Al onze data recovery diensten zijn onafhankelijk van het besturingssysteem en zijn beschikbaar voor apparaten die worden gebruikt onder Windows, Apple of Linux.

Voor data recovery van harde schijven zijn wij één van de goedkoopste in Nederland. U kunt zelf de kosten uitrekenen en we hebben een overzicht van de tarieven samengesteld, zodat u zelf de vergelijking kunt maken.

Als u vragen heeft over data recovery,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Er is een aparte pagina over data recovery in het algemeen en recovery van:

Als er van de opstartschijf (meestal C:) gegevens zijn verloren bestaat de kans dat de computer met foutmeldingen of zelfs helemaal niet meer opstart.
Herhaalde pogingen om de computer opnieuw op te starten als de harde schijf beschadigd is kan meer schade opleveren. Zet de computer dan ook uit en maak een afspraak voor onze data recovery service.

Onze oplossing

  1. De eerste (gratis) stap is ons bellen (ook in het weekend) over in welke omstandigheden het verlies van gegevens is ontstaan en om hoeveel data het gaat. Wij adviseren u dan over de te nemen stappen en geven als dat mogelijk is een inschatting van de kosten.
  2. Voor harde schijven kunnen wij via een goedkoop vooronderzoek vaststellen hoeveel gegevens zijn terug te halen en hoeveel tijd daarmee is gemoeid. Voor dit vooronderzoek hebben wij alleen de defect harde schijf nodig, dus als u in staat bent deze zelf uit te bouwen kunt u alleen de schijf brengen of opsturen.
  3. Als u na dit vooronderzoek besluit de recovery door ons te laten uitvoeren, doen wij dit op basis van een uurtarief plus de kosten van de gebruikte media (CD, DVD of harde schijf) en eventuele verzendkosten. Als u afziet van de recovery betaalt u alleen de onderzoekskosten. Voor harde schijven zijn deze onderzoekskosten afhankelijk van de capaciteit van de schijf en die kunt u zelf uitrekenen.

Data recovery - Bestanden kwijt? Data recovery van een opslag medium al vanaf € 45.

De meeste aanbieders van data recovery werken met prijzen per hoeveelheid teruggehaalde gegevens en in vergelijking daarmee zijn de kosten bij ons veel lager. Op sommige sites kunt u een prijslijst vinden, maar er zijn ook aanbieders die alleen op aanvraag een prijsindicatie geven.
Wij doen niet geheimzinnig: op deze site kunt u zelf een indicatie van de kosten uitrekenen en onze tarieven vergelijken met die van onze collega's.

Een probleem dat wij vaak tegenkomen is dat als de computer niet meer opstart of foutmeldingen geeft, Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Dit betekent ook dat de oude inhoud van de "Mijn documenten" map en het "Bureaublad" niet meer zichtbaar zijn.
Natuurlijk was het verstandig geweest voor de installatie een back-up van uw bestanden te maken, maar als dat niet het geval is stop dan onmiddellijk met het installeren van updates, andere programma's of het wijzigen van instellingen en gebruik de computer niet meer. Op dat moment zijn namelijk de meeste gegevens nog wel op de schijf aanwezig en dus terug te halen.
Veel gestelde vragen
Wat moet ik doen als ik belangrijke gegevens kwijt ben?
Vakkundige hulp zoeken, wij helpen u graag bij data recovery. Wij starten uw systeem vanaf een CD-ROM, waardoor de originele inhoud van de schijf niet wordt gewijzigd.
Er zijn een aantal dingen, die u beslist niet moet doen:
1. Doorgaan met het gebruiken van schijf of ander opslag medium waarop de missende gegevens zouden moeten staan.
2. Als het de systeemschijf betreft (meestal C), worden bij het opstarten en weer afsluiten door Windows allerlei instellingen op de schijf opgeslagen, dus het systeem niet meer opstarten.
3. Met onvoldoende kennis van data recovery proberen de data terug te (laten) halen. Hierna is de kans groot dat uw verloren bestanden voorgoed worden overschreven en dus niet meer zijn te herstellen.
Mijn harde schijf maakt klikkende, piepende of krassende geluiden, wat betekent dit?
Uw harde schijf heeft een hardware probleem. De verschijnselen zijn: de schijf wordt niet meer door Windows herkend en als dit de systeemschijf (meestal C:) betreft start Windows dus ook niet meer op. Als er op de schijf belangrijke gegevens staan, in ieder geval de computer onmiddellijk uitzetten en de schijf niet meer gebruiken.
Is dit te repareren?
Misschien, maar een defecte harde schijf kan alleen worden geopend en gerepareerd in een "cleanroom". Er zijn in Nederland maar weinig aanbieders van data recovery die over zo'n cleanroom beschikken, alle anderen besteden dit werk uit aan gespecialiseerde bedrijven in het buitenland, wat de kosten aanzienlijk verhoogt.
Kan een defecte harde schijf worden gerepareerd?
In principe wel, maar voor zo'n reparatie is een cleanroom noodzakelijk. De reparatiekosten bedragen hierdoor al gauw enkele honderden euro's en met de huidige prijzen van nieuwe schijven is dit dus niet haalbaar.
Data recovery bedrijven die over een cleanroom beschikken repareren alleen tijdelijk, om in staat te zijn de gegevens weer terug te halen. De schijf is weer in de oude (defecte) staat als u hem terug krijgt.
Hoe werkt data recovery van een harde schijf?
Het recovery proces bestaat uit vijf fasen:
1. Wij doen een vooronderzoek om vast te stellen of de schijf leesbaar is, als dit zo is kunnen wij een inschatting van de kosten maken. Bij ernstige problemen met de hardware moeten wij u doorverwijzen naar een recovery bedrijf dat beschikt over een "cleanroom" (zie vorige vraag).
2. Wij proberen een kopie van de hele schijf te maken, om de kans op verdere beschadigingen te voorkomen.
3. Het recovery proces zelf, nadat een aantal dingen zijn gecontroleerd en ingesteld, verloopt automatisch en duurt vele uren, afhankelijk van de grootte van de harde schijf.
4. Daarna moet handmatig een selectie worden gemaakt van de mappen of soorten bestanden die voor u belangrijk zijn.
5. Deze bestanden worden nu teruggehaald en op een andere harde schijf opgeslagen. De uiteindelijke levering kan plaatsvinden op een medium naar keuze, CD, DVD of harde schijf.
Volgens mijn leverancier of de fabrikant valt mijn schijf binnen de garantie termijn, simpel opsturen of omruilen toch?
Als de gegevens op de schijf voor u niet belangrijk zijn is dit de beste oplossing. U krijgt een nieuwe schijf terug, maar die is natuurlijk leeg. Hierop moet een complete installatie van Windows en alle andere software worden uitgevoerd.
Anders eerst een recovery laten uitvoeren, voordat u de schijf opstuurt of omruilt.
Ik heb programma xxx voor data recovery, dan kan ik het toch zelf?
Er zijn diverse (ook gratis) programma's voor data recovery. Er zijn echter maar een paar commerciële pakketten die het maximum aantal bestanden kunnen opsporen en terug halen (o.a. van Ontrack en Runtime Software). Bij gebruik van alle pakketten geldt dat zonder kennis over hoe deze programma's werken het middel vaak erger dan de kwaal is: uw data wordt overschreven en is voorgoed verloren.
Wij krijgen regelmatig harde schijven voor data recovery aangeboden, nadat eerdere (eigen) pogingen om de gegevens terug te halen zijn mislukt. In een aantal van deze gevallen was hierdoor het grootste deel van de verloren bestanden helaas permanent overschreven.
Kunnen gegevens van een beschadigde CD of DVD ook worden teruggehaald?
Waarschijnlijk wel, ook als Windows de CD of DVD niet meer herkent. Het niet meer leesbaar zijn wordt meestal veroorzaakt door krassen en andere fysieke beschadigingen.
In ieder geval niet proberen met allerlei schoonmaakmiddelen de beschadigingen te herstellen, de beschermende plastic laag is erg dun!
Halen jullie ook gegevens terug van USB sticks of geheugenkaarten?
Voor deze media geldt hetzelfde als voor harde schijven. In ieder geval de USB stick niet meer gebruiken of de geheugenkaart uit b.v. een digitale camera verwijderen en geen nieuwe opnames maken. Er is op onze site een aparte pagina over het recoveren van USB sticks en geheugenkaarten.
Is een defecte USB stick te repareren?
Dat hangt af van wat er precies defect is. In ieder geval kunnen wij een poging wagen en alleen als het doel hiervan is de opgeslagen gegevens terug te halen. Er is op onze site een aparte pagina over het recoveren en repareren van USB sticks.
Ik heb mijn harde schijf of laptop laten vallen, wat nu?
Als de schijf nog werkt is de kans groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger zullen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg. Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of vervang de schijf voordat er problemen optreden.
Wat kost data recovery?
Wij werken tegen een uurtarief (zie tarieven) en zijn daarom veel goedkoper dan andere aanbieders (zie vergelijking). De totale kosten hangen af van een aantal factoren: de grootte van de harde schijf, de mate van beschadiging en de hoeveelheid terug te halen gegevens. Het terughalen van bijvoorbeeld een "Mijn documenten" map van een normaal leesbare schijf betekent ongeveer 2 tot 3 uur werk. Op deze site kunt u zelf een indicatie van de kosten uitrekenen.
Data recovery (terughalen van verloren bestanden) van uw harde schijf, CD of DVD, USB stick of geheugenkaart (digitale camera's).
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
In 1991 wilde de Fin Linus Torvalds, die op de uni­ver­si­teit ken­nis had ge­maakt met Unix, ook een soort­ge­lijk be­stu­rings­sys­teem heb­ben om thuis te ge­brui­ken. Omdat com­mer­ciële pak­ket­ten te duur waren, was hij ge­nood­zaakt het pak­ket Minix te ge­brui­ken.
 
Al snel vol­deed dit niet meer en hij be­sloot zijn eigen be­stu­rings­sys­teem te ma­ken. An­de­re ont­wik­ke­laars wer­den be­trok­ken bij Linus' pro­ject en zo groei­de Linux snel.
 
Tegenwoordig is Linux een com­pleet sys­teem met een gra­fi­sche gebrui­kers inter­face zoals Win­dows, dat kan wor­den toe­ge­past op vrij­wel alle hard­ware en bo­ven­dien gra­tis is.
RAID is een afkorting van Redundant Arrays of Independent Disks en is de bena­ming voor een set metho­dieken voor fysieke data opslag op harde schijven waarbij de gege­vens over meer schij­ven ver­deeld worden, op meer dan 1 schijf worden opge­slagen, of beide, ten behoeve van snel­heids­winst en/of bevei­li­ging tegen gege­vens­ver­lies.
USB (Universal Serial Bus, of Univer­sele Seriële Bus) is een stan­daard voor de aan­slui­ting van rand­appara­tuur bij com­puters.
 
Een USB-2 aan­slui­ting haalt een theo­re­tische snelheid van 480 Mbps (60 MB/sec). De nieuwe USB-3 stan­daard bereikt snel­he­den tot 4800 Mbit/s (572 MB/s).
 
Een bijko­mend voor­deel van USB is dat deze de stroom­voor­zie­ning van de aange­sloten rand­appara­tuur kan ver­zorgen. Ook kan USB appara­tuur aan­ge­sloten worden zonder de com­puter te hoeven her­star­ten.
FireWire is een seriële com­puter bus­techno­logie ontworpen door Apple. FireWire heeft zich een (zij het kleinere) plek veroverd in de com­puter­wereld en consu­menten­elek­tronica naast USB.
 
FireWire is tevens bekend onder de namen IEEE 1394, IEEE 1394b en iLink (merk­naam van Sony).
eSATA staat voor external SATA (Serial Advanced Technology Attachment). eSATA maakt dit type aan­slui­ting geschikt voor externe schij­ven, met een maxi­mum kabel lengte van ca. 2 meter. De moderne SATA aan­slui­tin­gen heb­ben een theo­re­tische snel­heid van 6 Gbit/sec (750 MB/sec).
 
Ter vergelijking: een USB-2 aan­slui­ting haalt slechts een theo­re­tische 480 Mbps (60 MB/sec). De nieuwe USB-3 stan­daard bereikt snel­he­den tot 4800 Mbit/s (572 MB/s).
NAS (Network Attached Storage) staat voor een kastje met één of meer harde schij­ven, dat op het net­werk aan­geslo­ten is. Dit sys­teem maakt gebruik van het net­werk (TCP/IP) proto­col voor de data­over­dracht.
 
NAS appa­raten zijn in feite vol­waar­dige file­servers. Bij een NAS wordt het bestands­sys­teem beheerd van­uit het NAS sys­teem zelf, mees­tal een variant van Linux.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
Trefwoorden: software programma windows data recovery data recovery computer pc schijf thuis camera foto cd dvd mijn documenten bureaublad bestanden terughalen gegevens kwijt gewist geformatteerd verloren prullenbak verwijderd delete wissen documenten geheugenkaart usb-stick harde schijf hd hdd harddisk alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer the hague
Wait