Overzicht
Probleem snel oplossen? Hulp op afstand, overal beschikbaar (zie uitleg)

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Wij bieden voor particulieren de volgende diensten op het gebied van computers en automatisering:

Voor meer informatie bel 06 55886641.

Advies

Reparatie en installatie

Diensten

Data recovery (gegevens herstel)

Cursussen

Foto & beeld

Computer reparatie en installatie vanaf € 35,-.

U kunt van onze diensten aan huis gebruik maken in de regio Den Haag, een gebied ruwweg begrensd door Delft, Zoetermeer en Leiden, kunt u zien of uw adres binnen onze standaard regio valt. Voor locaties buiten dit gebied kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

Bij data recovery kunt u het defecte medium natuurlijk ook opsturen. Vul daarvoor dit formulier in.

We hebben ook wat handige computer tips voor u verzameld, misschien vindt u hier een antwoord op uw vraag of de oplossing van een probleem.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Dialers zijn pro­gram­ma's die onge­merkt op een com­puter geïn­stal­leerd wor­den en die pro­be­ren om via het modem ver­bin­ding te maken met dure 0900 num­mers.
 
Deze dialers zijn alleen gevaar­lijk als u voor uw inter­net verbin­ding gebruikt maakt van een inbel­ver­bin­ding (via een tele­foon­lijn).
Een modem is een appa­raat waarmee infor­ma­tie­sig­na­len geschikt gemaakt worden om over een bepaald medium te worden getrans­por­teerd.
 
Vaak gaat het om digi­tale infor­matie die over een tele­foon­lijn, centraal antenne sys­teem, andere (lange) kabel­ver­bin­dingen of draad­loos wordt ver­stuurd.
Een router (uitspraak: roeter Engels of rauter in het Amerikaans-Engels) is een appa­raat of soft­ware op een com­puter, dat twee of meer ver­schil­lende com­puter­net­wer­ken aan elkaar ver­bindt.
 
Bijvoor­beeld bij gebruik van inter­net en een intern net­werk kunnen meer­dere com­puters via een router van dezelfde inter­net verbin­ding gebruik maken.
Trefwoorden: advies consultant automatisering computer netwerk hardware software selectie pc onafhankelijk installatie cursus training recovery harde schijf harde schijf hd hdd wissen laptop notebook reparatie herstel alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait