Keuze maken voor computer hulp

Met welk computerreparatiebedrijf u het beste af bent is moeilijk te zeggen. Sommige computerproblemen zijn uniek en laten zich niet zo eenvoudig oplossen, hoe ervaren de betreffende specialist ook is.

Kies in ieder geval een bedrijf of persoon, die (zoals op onze website) duidelijkheid geeft over de manier van werken en de tarieven (u kunt ons tarief met die van een aantal andere bedrijven), zodat u niet voor vervelende verassingen komt te staan.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Er is ook een ruim aanbod van zogenaamde "PC dokters", maar het repareren van een pc is een beroep en vereist het investeren van tijd, om van op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van besturingssysteem, hardware, software, virussen, spyware en scareware  .

Er zijn ook veel reparatie bedrijven of personen die data recovery diensten aanbieden. Data recovery is een vak apart en vereist speciale kennis en software. Verkeerde keuze van sofware of instellingen kunnen uw gegevens voorgoed ontoegankelijk maken.

De volgende tips kunnen u helpen een keuze te maken.

  • In het eerste telefoongesprek inventariseren wij wat de problemen zijn en geven wij (indien mogelijk) aan hoeveel de herstelwerkzaamheden ongeveer zullen gaan kosten. Dit kan dus alleen als u de uitvoerende persoon direct aan de telefoon krijgt en niet via een centraal telefoonnummer voor het maken van afspraken!
  • We proberen ook een indicatie te geven of reparatie financieel gezien wel zinvol is. Als er veel geld moet worden besteed aan de reparatie van een relatief oude PC is het misschien beter om na te denken over de aanschaf van een nieuwe.
  • Controleer of het bedrijf is aangesloten bij een branche vereniging, hierdoor heeft u extra zekerheid over de geleverde diensten (zie de pagina over ICTWaarborg).
  • De prijs (meestal een uurtarief) is geen indicatie voor de kwaliteit. Een hoog tarief is niet automatisch goed en laag betekent niet altijd slecht. De totale kosten hangen alleen maar af van de ervaring van de monteur: het oplossen van een probleem in 3 uur tegen een uurtarief van € 30 is duurder dan de reparatie met een uurtarief van € 50 in 1 uur.
  • Als bedrijven of personen een vaste prijs rekenen voor de reparatie van uw computer, vraag dan in ieder geval naar de voorwaarden. Hoewel het aantrekkelijk klinkt, is de werkelijkheid vaak anders. Bij een garage uw auto laten repareren tegen een vaste prijs, ongeacht het probleem, is ook niet mogelijk.
  • Als er op "no cure - no pay" basis wordt gewerkt, vraag dan in ieder geval naar de voorwaarden. Wat "no pay" betekent is iedereen duidelijk maar wat is "no cure"? Stel voor dat bij de reparatie van uw pc geconstateerd wordt dat een duur onderdeel vervangen moet worden, maar gezien de kosten besluit u om van de reparatie af te zien. In dat geval is er dus wel een oplossing, maar hoe zit het dan met de betaling van de onderzoekskosten?
  • De hulp inroepen van een student is precies wat het is: een student en geen ervaren reparateur.

Vaak wordt professionele hulp pas ingeroepen als andere pogingen tot het oplossen zijn mislukt. Ook kan het voorkomen dat het uiteindelijke probleem is voorafgegaan door een aantal andere (misschien minder storende) problemen.

Wees dus duidelijk hierover in het eerste gesprek, het oplossen van het besproken probleem hoeft niet te betekenen dat alle voorgaande problemen ook zijn verdwenen en kunnen tot hogere kosten leiden. Mogelijk is bijvoorbeeld het opnieuw installeren van het besturingssysteem in zo'n geval een goedkopere oplossing.

Zoals eerder vermeld geven wij vooraf een schatting van de kosten. In de praktijk komt het vaak voor, dat na het oplossen van het gemelde probleem, wordt gevraagd of we "ook nog even naar een paar andere dingen kunnen kijken". Natuurlijk doen wij dat graag, maar de kosten daarvan zijn natuurlijk niet in de schatting opgenomen.

Belt u ons op het moment dat wij bij een klant op locatie zijn, dan houden wij het gesprek kort en maken wij een afspraak om u later terug te bellen. De klant (en straks misschien ook u) betaalt tenslotte voor onze diensten en niet voor tussentijdse lange telefoongesprekken.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
PC dokter is een veel gebruikte beschrij­ving van perso­nen die (mees­tal als bijver­dien­ste) repa­ra­tie en instal­la­tie van com­pu­ters aan­bieden. Alsof kennis over pc's iets heel bijzon­ders zou zijn om jezelf dokter te kunnen noemen. Is een tim­mer­man dan ook een "hout dokter" of een schil­der een "verf dokter"?
 
Profes­sio­nele bedrij­ven op dit gebied leve­ren gewoon diens­ten met men­sen die door stu­die en erva­ring als hun beroep com­pu­ter­pro­ble­men kun­nen oplos­sen.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Trefwoorden: software hardware reparatie repareren tarief tarieven prijs prijzen kosten vergelijk installatie installeren virus windows maandag vrijdag weekend zaterdag zondag voordelig computer pc laptop notebook doctor doktor helpen storing kiezen keuze keus alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend the hague
Wait