Installatie hardware en software

 Installatie 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

Wij kunnen u van dienst zijn met de installatie van uw nieuwe computer, het (her)installeren van Microsoft Windows of programma's, het aansluiten en instellen van apparatuur voor een internet verbinding (modem, router, etc.) en het aansluiten en configureren van een NAS op werkdagen overdag, 's-avonds en in het weekend.

Ook als u computer traag is geworden kunnen we u helpen, kijk daarvoor op onderhoud.

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

Regelmatig wordt de vraag gesteld: "Wat kost het opnieuw installeren (herinstalleren) van Windows?"
of "Wat kost het om een nieuwere versie van Windows (upgrade) te installeren?"

Werkzaamheden bij herinstallatie :

  • Indien nodig een back-up maken van uw eigen bestanden (denk ook aan email).
  • Windows installeren van de originele CD of DVD of recovery partitie.
  • Drivers voor de hardware van de computer van de originele CD of DVD installeren.
  • Updates van Windows downloaden en installeren.

Dit is ongeveer 1 - 2 uur werk (afhankelijk van de "leeftijd" van de recovery partitie of installatie CD of DVD en de grootte van de back-up), daarna eventueel:

  • Back-up van de eigen bestanden terugzetten.
  • Overige programma's van de originele CD's of DVD's installeren.

Dit laatste kan soms veel tijd kosten, afhankelijk van het aantal programma's dat moet worden geïnstalleerd en allerlei extra's die ooit via internet zijn gedownload.
Vaak is het dan ook goedkoper om de fouten in Windows te laten herstellen, ook als de computer besmet is met een virus, trojan of scareware .

Werkzaamheden bij upgrade :

Dezelfde handelingen als bij herinstallatie plus het op internet zoeken naar de juiste drivers voor uw merk en type computer.
Zoek van tevoren uit of uw randapparatuur (printer, scanner, etc) ook geschikt zijn voor het nieuwe besturingssysteem.

Ook bij uitbreiding zoals het vervangen van de harde schijf, aansluiten en instellen van nieuwe randapparatuur zoals printers, scanners of andere interne of externe hardware kunnen wij u helpen.

Wij doen telefonisch een prijsopgave van de installatie, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Voor een aantal diensten geldt een vaste prijs (zie tarieven).

Harde schijf (systeemschijf) vervangen zonder opnieuw Windows en alle software te moeten installeren? Maak dan gebruik van onze disk kopie service.

Installatie aan huis (in onze ):

Zorg ervoor dat de originele cd's, licenties en codes beschikbaar zijn van Windows en de eventueel andere te installeren software.

Installatie op onze locatie:

U kunt de apparatuur (op afspraak) bij ons brengen. Als u een computer bij ons aanbiedt dient u het volgende mee te nemen:

  • Het systeem (de computer kast, geen muis of toetsenbord).
  • Bij installatie van een laptop hebben wij ook de lader en eventuele extra componenten zoals externe drives of insteekmodules nodig.
  • Het besturingssysteem (Windows CD/DVD en licentie sticker), als Windows (opnieuw) geïnstalleerd moet worden.
  • Drivers (stuurprogramma's) die bij de hardware zijn meegeleverd.
Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.
Bel 06 55886641 voor een afspraak of gratis advies.
Als het een herinstallatie betreft maak dan een backup van uw bestanden, op verzoek kunnen wij dit ook voor u uitvoeren. Bij het opnieuw installeren van Windows wordt de systeemschijf (meestal C) altijd overschreven en gaan de daarop aanwezige gegevens (dus ook de "Mijn documenten" folder en het bureaublad) verloren.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.
Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een modem is een appa­raat waarmee infor­ma­tie­sig­na­len geschikt gemaakt worden om over een bepaald medium te worden getrans­por­teerd.
 
Vaak gaat het om digi­tale infor­matie die over een tele­foon­lijn, centraal antenne sys­teem, andere (lange) kabel­ver­bin­dingen of draad­loos wordt ver­stuurd.
Een router (uitspraak: roeter Engels of rauter in het Amerikaans-Engels) is een appa­raat of soft­ware op een com­puter, dat twee of meer ver­schil­lende com­puter­net­wer­ken aan elkaar ver­bindt.
 
Bijvoor­beeld bij gebruik van inter­net en een intern net­werk kunnen meer­dere com­puters via een router van dezelfde inter­net verbin­ding gebruik maken.
NAS (Network Attached Storage) staat voor een kastje met één of meer harde schij­ven, dat op het net­werk aan­geslo­ten is. Dit sys­teem maakt gebruik van het net­werk (TCP/IP) proto­col voor de data­over­dracht.
 
NAS appa­raten zijn in feite vol­waar­dige file­servers. Bij een NAS wordt het bestands­sys­teem beheerd van­uit het NAS sys­teem zelf, mees­tal een variant van Linux.
Veel computers worden tegen­woor­dig afge­le­verd zonder instal­latie CD/DVD's. In plaats daarvan is er een gedeelte op de harde schijf (partitie), die bij nor­maal gebruikt niet zicht­baar is. Hier­van kan de soft­ware op de com­pu­ter worden her­steld naar de toe­stand zoals u hem kocht. Uw eigen bestan­den gaan daar­bij ver­loren !!
 
Meestal zijn er moge­lijk­heden om van deze partitie instal­latie CD's of DVD's te bran­den, maar dit wordt vaak ver­geten. Bij een defecte harde schijf bete­kent her­instal­latie dus veel extra werk.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
Trefwoorden: installatie hardware printer geheugen schijf software pakket programma disk video computer pc windows driver stuurprogramma herinstallatie installeren besturingssysteem systeemschijf licentie aansluiten alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait