Software reparatie

Voor problemen met een (externe) harde schijf of andere opslagmedium zoals CD, DVD, USB-stick of geheugenkaart (ook uit een digitale camera), kijk op de pagina over data recovery.

Als uw computer software problemen heeft, in Den Haag
en omgeving bieden we vakkundige en voordelige computer service.
Zoekt u snel hulp en heeft u geen zin om verder te zoeken?
Bel dan gewoon 06 55 88 66 41 voor een afspraak of gratis advies.
 Dit is geen winkel en we verkopen geen hardware of software.

 Software reparaties 's-avonds en in het weekend (zaterdag en zondag) zijn voor particulieren zonder extra kosten.

Wij zijn lid van ICTWaarborg, dat zorgt ervoor dat u de kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid krijgt die u mag verwachten. Op het gebied van installatie en reparatie van software kunnen wij onder anderen de volgende taken voor u uitvoeren, op werkdagen overdag, 's-avonds en in het weekend:

Bel voor een afspraak of gratis advies
naar 06 55 88 66 41 .

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Computer reparatie en installatie in de regio Den Haag vanaf € 35,-.
Computer problemen (bijvoorbeeld opstarten niet mogelijk of met foutmeldingen, vastlopen tijdens gebruik) kunnen ook worden veroorzaakt door het niet goed werken van de harde schijf. In dat geval is het belangrijk eerst uw belangrijke data (documenten, foto's, instellingen, etc.) veilig te stellen door het maken van een back-up, voordat wordt geprobeerd het probleem op te lossen. Als opstarten onmogelijk is kunnen wij dit ook voor u uitvoeren.
Pas daarna kan worden geprobeerd de fouten te repareren of met een installatie- of recovery CD/DVD Windows te herstellen of opnieuw te installeren.
Als het maken van een back-up niet lukt of (her)installatie al is uitgevoerd en u daardoor belangrijke gegevens mist, kunnen wij u helpen met data recovery.
Bel 06 55886641 voor een afspraak of gratis advies.

Het is belangrijk om uw computer goed te (laten) onderhouden.
U verkleint daarmee de kans op storingen en eventuele virussen of andere malware worden van uw computer verwijderd. Ook banken stellen tegenwoordig eisen bij het gebruik van internet bankieren (lees meer).

Reparatie aan huis:

Meestal kunnen wij u binnen 24 uur helpen, ook in het weekend (in onze ). Zorg ervoor dat de originele CD/DVD's, licenties en codes beschikbaar zijn van Windows en de eventueel andere geïnstalleerde software.

Reparatie op onze locatie:

Voor reparatie van software of andere genoemde werkzaamheden kunt u de apparatuur (op afspraak) bij ons brengen. Als u een computer bij ons aanbiedt dient u het volgende mee te nemen:

  • Het systeem (de computer kast, geen muis of toetsenbord).
  • Bij reparatie van een laptop hebben wij ook de lader nodig.
  • Het besturingssysteem (Windows CD/DVD en licentie sticker) ), als Windows opnieuw geïnstalleerd moet worden.
  • Drivers (stuurprogramma's) die bij de hardware zijn meegeleverd.

Als er meerdere klachten zijn neem dan een lijstje mee met de omschrijving van de problemen. Na aflevering wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld over de kosten van de reparatie. Als u hiermee niet akkoord gaat betaalt u alleen één uur reparatiekosten (zie tarieven) en kunt u de apparatuur weer komen ophalen, anders wordt u na de reparatie gebeld om een afspraak voor het ophalen te maken.

Een probleem dat wij vaak tegenkomen is dat als de computer niet meer opstart of foutmeldingen geeft, Windows opnieuw wordt geïnstalleerd. Natuurlijk in sommige gevallen een goede oplossing, maar het betekent ook dat:

  • Alle updates opnieuw moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
  • De oude inhoud van de "(Mijn) documenten" map en het "Bureaublad" niet meer zichtbaar zijn en bij verdere installaties verloren kunnen gaan (zie data recovery).
  • De bij het systeem geleverde drivers opnieuw moeten worden geïnstalleerd.
  • Alle programma's opnieuw moeten worden geïnstalleerd.

Ook na het uitvoeren van "systeem herstel" met een "recovery CD/DVD" bestaat de mogelijkheid, dat er mappen of bestanden zijn verdwenen. Net als bij herinstallatie kan via data recovery worden geprobeerd de verloren gegevens terug te halen.

Met een mogelijke reparatie van de bestaande Windows installatie bespaart u dus veel tijd en is de kans op verlies van bestanden veel kleiner. De foutmeldingen bij het opstarten kunnen ook andere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld een beschadigde harde schijf en dan helpt een herinstallatie ook niet.

Maak voor de reparatie altijd een backup van uw bestanden, op verzoek kunnen wij dit ook voor u uitvoeren. Uiteraard doen wij altijd onze uiterste best om alle gegevens te behouden, maar het kan voorkomen dat er bestanden verloren gaan.
Bij (her)installatie van Windows wordt de systeemschijf (meestal C) altijd overschreven en gaan de daarop aanwezige gegevens (dus ook de bestanden in de "Mijn documenten" folder en alles op het bureaublad) verloren.
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens.

Vaak zien we dat op onze website dat wordt gezocht naar "een programma om Windows te repareren". Helaas bestaat dit niet, maar wel heeft Windows veel (soms verborgen) mogelijkheden om dingen te herstellen of instellingen te wijzigen. Welke software daarvoor moet worden gebruikt hangt af van het probleem.

Via internet bieden diverse sites de mogelijkheid van een "gratis scan" van uw systeem. Sommige daarvan zijn betrouwbaar, maar er zijn ook sites die het tegenovergestelde doen: in plaats van zoeken naar problemen wordt juist kwaadaardige software op uw computer geïnstalleerd.

Scareware is software (trojan) die valse meldingen geeft over virus infecties. Ook kan dit soort software de toegang tot internet blokkeren, anti-virus software uitschakelen en "systeemherstel" onmogelijk maken.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Bij instal­latie of her­instal­latie van Microsoft Windows dient u in het bezit te zijn van het besturings­systeem (Windows CR-ROM en licen­tie sticker).
 
Ook hebben wij de eventu­ele stuur­programma's (drivers) nodig, die bij de hard­ware zijn mee­ge­leverd.
Bij software instal­latie of herinstal­latie dient u in het bezit te zijn van de origi­nele cd's en alle even­tueel benodigde licen­ties en codes.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Ransomware is scha­de­lijke soft­ware, die bestan­den ontoe­gang­ke­lijk kan ma­ken of zelfs de hele com­pu­ter kan "gijze­len", zo­dat deze niet meer te ge­brui­ken is. Samen­voe­ging van ransom (los­geld) en software.
 
Dit soort software wordt gebruikt door "cyber­cri­mi­ne­len" met als enig doel geld te verdienen aan de eige­na­ren van be­smet­te com­pu­ters.
Register fouten zijn minder bekend. Deze ontstaan vanzelf in Windows bij het instal­leren en verwij­deren van soft­ware pak­ket­ten.
 
Het register is het hart van Windows en fouten hierin kunnen leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Schijf­opruiming is nodig omdat veel bestan­den en soft­ware over­bodig zijn gewor­den maar toch kost­bare plaats op de schijf en moge­lijk ook in het systeem­geheu­gen inne­men.
Defrag­men­teren is het weer op volg­orde zetten van alle bestan­den. Vaak zijn bestan­den in kleine stuk­ken op diverse plaat­sen op de schijf opge­slagen, zodat het de com­puter veel tijd en moeite kost om de alle beno­digde stuk­ken in te lezen en te gebrui­ken.
 
Na het defrag­men­teren staat alles weer netjes op volg­orde op de harde schijf en wordt daar­door het lezen van de schijf snel­ler.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Bij een stan­daard instal­latie en instel­ling van Windows is er op de opstart­schijf (meestal C:) een map "Documents and Settings" aanwezig (in Windows Vista , Windows 7 of Windows 8 is dit "Gebruikers" of "Users").
 
In deze speciale Windows map bevin­den zich het Bureaublad en de documenten mappen van alle gebrui­kers van het systeem.
 
Ook worden hier alle instel­lin­gen per gebrui­ker van de geïn­stal­leerde program­ma's opge­slagen, dus ook alle instel­lingen, adres­sen en e-mails van Outlook, Outlook Express of Windows (Live) Mail.
 
Het is daarom aan te raden van deze map een back-up of kopie op een ander medium (harde schijf, CD, DVD, etc.) te maken.
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Trefwoorden: software programma windows virus dialer spyware register registry defragmenteren installatie herinstallatie data recovery data recovery computer pc schijf thuis reparatie repareren bureaublad desktop besturingssysteem alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer repair install fix mend problem ict the hague
Wait