Data recovery vragen

Een aantal voorbeelden van telefonische (of e-mail) vragen over data recovery. Sommige daarvan mogen dan misschien wel onwaarschijnlijk of grappig lijken, voor de persoon in kwestie was een groot en soms helaas ook onoplosbaar probleem.

Als u vragen heeft over data recovery,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Harddisk crash

Een klant belde over een computercrash, met de vraag of zijn eigen gegevens nog waren te redden. Er was natuurlijk geen back-up van persoonlijke gegevens en andere belangrijke bestanden gemaakt.

Zijn verhaal was als volgt:

 • Tijdens het gebruik reageerde de computer plotseling niet meer. De enige mogelijkheid was via de aan/uit knop uitschakelen. Bij het opnieuw opstarten gaf de computer een melding dat er geen besturingssysteem was gevonden.
 • Na een tijdje, toen de harde schijf waarschijnlijk wat afgekoeld was, startte de pc wel weer op, maar gaf een foutmelding (bsod) tijdens het opstarten van Windows.
 • Er werd daarom besloten om Windows opnieuw te installeren. Het installatie programma gaf aan dat er geen persoonlijke informatie verloren zou gaan. Na de installatie waren alle bestandsnamen bewaard gebleven, maar de bestanden uit "mijn documenten" of de persoonlijke gegevens waren verdwenen of beschadigd.

Bij onderzoek bleek dat de schijf software problemen had (bad blocks) en daardoor was de herinstallatie helemaal verkeerd gegaan. Na het maken van een "image" en het herstellen daarvan kon toch nog zo'n 80% van de gegevens worden teruggehaald. Meer informatie over data recovery vindt u op de pagina's harde schijven en hardware tips.

Diverse vragen over data recovery.

USB stick verbogen

Een dame belde over een probleem met haar USB stick. Er was iemand tegenaan gelopen terwijl de stick in de pc zat en het "snuitje" was verbogen. Ik begreep dat ze de USB connector bedoelde (het metalen deel dat in de computer kan worden gestopt), een probleem dat we bijna dagelijks tegenkomen en vroeg wat ze daarna gedaan had.

Een "handige" vriend had stick opengemaakt en de connector met tweecomponenten lijm weer stevig op zijn plaats gezet, maar de stick werd niet meer door de pc herkend.

Natuurlijk waren door het ombuigen van de connector de verbindingen met de elektronica in de stick verbroken. Dit had waarschijnlijk simpel kunnen worden gerepareerd, maar na het lijmen was herstel niet meer mogelijk (meer over USB sticks).

Foto's gerecovered maar zijn niet leesbaar

We ontvingen een e-mail van iemand die zelf had geprobeerd foto's terug te halen van zijn harde schijf. De recovery leek goed te gaan, er werden veel bestanden gevonden en op een andere schijf gezet. Alleen bleek dat de meeste bestanden niet konden worden geopend. Na overleg kwam hij de defecte schijf brengen.

Na onderzoek bleek dat de index van de schijf was beschadigd en daarom waren alleen fragmenten (zie fragmentatie) van de bestanden terug gehaald, die dus niet konden worden geopend. Met speciale software waren we in staat vrijwel alle foto's volledig te recoveren en te sorteren op datum.

Hoge data recovery kosten

Een man belde over het terughalen van bestanden van zijn harde schijf. Hij had de schijf opgestuurd naar een bekend recovery bedrijf en kreeg een uitgebreid rapport over de uitkomst van de diagnose (kosten van de diagnose € 105,- exclusief BTW).

In de cleanroom zouden de koppen tijdelijk worden vervangen en op die manier zouden de bestanden kunnen worden teruggehaald. De geschatte kosten van deze operatie waren ruim € 1300,- (exclusief BTW).

Na het telefoongesprek stuurde hij ons de schijf toe voor een "second opinion". Bij onderzoek bleek de schijf een aantal bad blocks te bevatten. Er werd een image van de schijf gemaakt, hierop de bad blocks gerepareerd en alle bestanden werden met succes teruggehaald, totale kosten € 230,- (inclusief BTW).

Fotografen

Wij krijgen veel harde schijven aangeboden voor data recovery van (beroeps) fotografen. Door de steeds groter wordende resolutie van professionele digitale camera's wordt de behoefte aan opslag capaciteit ook steeds groter. Een harddisk crash bekent meestal het verlies van (een deel van) het werk van vele jaren.

Een goede back-up voorziening voor één computer of meerdere in een netwerk betekent wel een extra investering, maar kan dergelijke rampen voorkomen.

Geheugenkaart niet leesbaar

Iemand belde over verdwenen foto's van een geheugenkaart. Zijn camera meldde dat de kaart onleesbaar was, dus terug naar de winkel.

Een behulpzame verkoper zei dat hij wel even zou "kijken" en verdween met de kaart. Na een kwartiertje kwam hij terug en zei dat er inderdaad helaas geen foto's meer op de kaart stonden.

Wij onderzochten de kaart en kwamen naast een aantal foto's (waarvan sommige beschadigd) tot onze verbazing ook een aantal Microsoft Word documenten tegen. Geen idee wat de verkoper met de kaart had uitgespookt, maar wij weten zeker dat een digitale camera geen Word documenten opslaat (meer over geheugenkaarten).

Harddisk geformatteerd

We krijgen ook veel vragen over een schijf die (meestal per ongeluk) is geformatteerd. Formatteren betekent het wissen van een harde schijf en hierna zijn de bestanden dus niet meer zichtbaar.

Een harde schijf is te vergelijken met een boek, er zijn bladzijden (de bestanden) en een inhoudsopgave. Er zijn twee manieren van formatteren: normaal en snel formatteren.

 • Bij normaal formatteren worden de inhoudsopgave en de bestanden compleet gewist en deze manier van formatteren kost (afhankelijk van de capaciteit van de schijf) vrij veel tijd (van vele minuten tot een paar uur).
  Hierna zijn geen bestanden meer met data recovery terug te halen.
 • Bij snel formatteren worden de bestanden niet gewist maar alleen de inhoudsopgave. De ruimte die de bestanden innemen wordt als leeg aangemerkt in de inhoudsopgave, zodat hun plaats later kan worden ingenomen door nieuwe bestanden. Deze manier van formatteren duurt daarom ook maar een paar seconden.

  Bij deze methode van formatteren zijn via data recovery de meeste bestanden te redden, mits er geen nieuwe bestanden meer worden opgeslagen. Gebeurt dit toch dan is de kans groot dat er oude bestanden worden overschreven en ook niet meer zijn te herstellen.

Harddisk geopend

Een man belde over het terughalen van belangrijke bestanden van zijn harde schijf. De schijf was via USB aan zijn pc aangesloten en komplete folders waren leeg of verdwenen. Zijn zoon had de schijf uit de USB behuizing gehaald en direct aan een pc aangesloten, maar dat loste het probleem niet op.

Bij mijn vraag wat de verschijnselen waren en of de schijf misschien vreemde geluiden maakte zei hij: "Nee dat niet, maar het naaldje dat over de plaat heen en weer gaat beweegt niet".

Het drong tot me door dat de schijf zelf was geopend en dat "naaldje" waren de koppen, die boven de plaat hoort te zweven. Het bewegen van de arm bij een niet draaiende schijf beschadigt vrijwel zeker de koppen en zal ook de magnetische laag op de platen (en dus de data) permanent onleesbaar maken.

Het openen van een harde schijf mag alleen in een "cleanroom" plaatsvinden. Stof of andere verontreinigingen zullen de schijf vrijwel zeker onbruikbaar maken.

Deze video toont een geopende harde schijf, terwijl door de gebruiker allerlei bewerkingen worden uitgevoerd. Doe dit niet met uw eigen schijf, die zal hierna vrijwel zeker door stof onbruikbaar worden.
Veel mensen denken dat aan het einde van de snel bewegende arm een "naaldje" zit, zoals bij een grammofoon. In werkelijkheid zit aan de arm een magnetische lees/schrijf kop, die op een fractie van een micrometer boven het oppervlak van de plaat zweeft, maar deze niet mag raken.

Conclusie

Op deze site staan veel waarschuwingen over het zelf proberen met data recovery software, of nog erger met allerlei "schijf reparatie" hulpmiddelen aan de slag te gaan. Dit lijkt allemaal erg overdreven, maar veel mensen beseffen niet dat ze hiermee het risico lopen belangrijke bestanden of (onvervangbare) foto's voorgoed kwijt te raken. We komen de trieste gevolgen ervan heel vaak tegen.

Harde schijven, USB sticks, geheugenkaarten en andere opslagmedia zijn kwetsbaar en kunnen uw kostbare data plotseling ontoegankelijk maken. Uit deze voorbeelden blijkt dat:

 • Het (laten) uitvoeren van data recovery door iemand zonder voldoende kennis en ervaring meestal geen goed idee is. Er zijn ook veel fabeltjes over reparatie en recovery van harde schijven.
 • Een dure cleanroom behandeling van een harde schijf lang niet altijd noodzakelijk is.
 • Het maken van een back-up van al uw eigen bestanden (denk daarbij natuurlijk ook aan foto's) absoluut noodzakelijk is. Dit kost wel iets meer, maar als data recovery nodig is kunnen de kosten vele malen hoger zijn en ook kan geen enkel recovery bedrijf 100% kans op succes garanderen.
 • Lees meer over de betrouwbaarheid van diverse opslag media..

Wij helpen u graag en onze prijzen voor data recovery zullen u zeker meevallen.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Tijdens het opstart pro­ces van Windows of bij het wer­ken hier­mee kan plot­se­ling een blauw scherm met aller­lei tech­nis­che infor­matie worden weer­ge­geven, een derge­lijk scherm is bekend onder de naam BSOD (Blue Screen Of Death).
 
Het geeft aan dat er een ernstig prob­leem is waar­door Windows niet kan star­ten of verder wer­ken. In dit scherm staat een STOP code, die meer infor­matie geeft over de oor­zaak van het probleem.
Bad blocks (ook wel "bad sectors" genoemd) zijn plek­ken op de harde schijf waarvan de gege­vens niet meer goed kun­nen wor­den gele­zen. Deze kun­nen ontstaan door een hard­ware pro­bleem met de schijf of door soft­ware­ma­tige bescha­di­ging van het bestands­sys­teem.
 
Het opnieuw for­mat­teren van de schijf is soms genoeg om der­ge­lijke proble­men te her­stellen, maar doe dit uiteraard niet als de op de schijf aanwe­zige gege­vens via data recovery moeten worden terug gehaald!
 
Wij gebrui­ken soft­ware gereed­schap­pen voor het her­stel­len van deze bad blocks, zodat daarna met data recovery mees­tal nog veel is terug te halen.
Een "image" is een exacte kopie van een opslag­medium. Deze image bevat alle bestanden en de stuk­tuur van het origi­neel, dus ook de nog aanwe­zige verloren en bestan­den en bestands­frag­men­ten.
 
Met profes­sio­nele data reco­very program­ma's kan een derge­lijke image worden gela­den en gedraagt deze zich pre­cies zoals het origi­neel. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat als er onver­wacht iets fout gaat bij de reco­very, de origi­nele data nog steeds ongewij­zigd beschik­baar is.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
De koppen (heads) van een hard­disk kunnen de infor­matie die op de ma­gne­tische laag op de schijf (platter) staat schrijven en lezen. Deze kop­pen zit­ten aan het einde van een be­we­gen­de arm en zwe­ven door een spe­ciale vorm­ge­ving op een lucht­kus­sen van een fractie van een micro­me­ter boven de schijf, maar mogen het opper­vlak niet raken.
 
Als dit gebeurt is de kans groot dat de kop afbreekt en men noemt dit een "head crash". Vaak raakt het meta­len uit­einde van de arm dan de schijf en wordt daar­door de mag­ne­ti­sche laag en dus de daar­in opge­slagen infor­ma­tie defi­ni­tief bescha­digd.
 
  
Resolutie is het aantal opgeslagen beeldpunten (pixels) dat een beeld bevat in horizon­tale en verti­cale richting.
 
Een resolutie van bijvoor­beeld 1280x1024 betekent 1280 pixels in horizon­tale en 1024 in verti­cale rich­ting.
Op een moderne harde schijf worden de gege­vens zo com­pact opgeslagen, dat het klein­ste krasje of stofje op een harde schijf gemak­ke­lijk 1000 blad­zijden tekst bescha­digt. De mag­ne­tische koppen zweven door een spe­ci­ale vorm­ge­ving op een lucht­kus­sen van onge­veer 0,03 tot 0,05 micro­me­ter boven het snel draai­ende schijf­op­per­vlak.
 
Ter verge­lij­king: de dikte van een men­sen­haar is onge­veer 60 micro­me­ter. Een micro­sco­pisch klein stof­deel­tje dat tussen de kop en de schijf is gekomen, kan dus grote gevol­gen hebben.
Trefwoorden: software programma windows data recovery data recovery computer pc thuis bestanden terughalen gegevens gegevensherstel dataherstel kwijt gewist geformatteerd verloren prullenbak verwijderd delete wissen documenten vragen ervaring alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait