Fabeltjes over harde schijven

Deze pagina gaat over misverstanden en fabeltjes over het repareren van (mechanische) harde schijven en niet over een SSD.

Als u vragen heeft over data recovery van een harde schijf,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen
of de kosten bij onze collega's vergelijken.

Zelf aan de slag

In paniek door het verlies van foto's en andere belangrijke documenten en gaat men vaak zelf of met hulp van een handige kennis na een uurtje "googelen" aan de slag met allerlei (meestal gratis) software of andere adviezen om te proberen de schijf te repareren. Bij data recovery is de eerste actie zoveel mogelijk bestanden te redden zonder de inhoud of instellingen van de schijf te veranderen, daarna kan pas indien mogelijk worden geprobeerd een reparatie uit te voeren.

Data recovery is een vak en we doen dit al ruim jaar, Als de verloren gegevens belangrijk voor u of uw bedrijf zijn moet u zeker niet gaan experimenteren met een kapotte schijf.

Als u vragen heeft over data recovery van een harde schijf,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen
of de kosten bij onze collega's vergelijken.

Gebruik een programma om fouten in de disk te herstellen

Er zijn veel programma's, waarmee harde schijven gecontroleerd en hersteld kunnen worden. Als het belangrijk is om de gegevens van de schijf te redden (data recovery), ga dan niet onmiddellijk aan de slag met dit soort software, ze veranderen de inhoud van de schijf en bij ernstige schijffouten kan dit de bestanden voorgoed ontoegankelijk maken.

Het belangrijkste doel van data recovery is altijd zoveel mogelijk gegevens van de schijf te redden, pas daarna kan een poging tot reparatie worden gedaan.

Windows schijfcontrole (chkdsk) is even gevaarlijk als andere programma's voor schijf herstel. Ook hiermee wordt de inhoud van de schijf veranderd en kan data recovery onmogelijk maken.

In de vriezer

In een ver verleden waren er harde schijven die konden vastlopen als ze te heet werden. Het verhaal gaat dat als deze schijf werd gekoeld, het nog mogelijk was om snel de data te kopiëren voordat hij er echt mee stopte.

Bij het uit de diepvries halen van de schijf ontstaat condens op de printplaat met elektronica en hierdoor kan kortsluiting of andere schade ontstaan. Ook in de schijf zal condens op de platen (platters) ontstaan, die mogelijk een "head crash" of corrosie kan veroorzaken.

Door de corrosie is het schijf oppervlak beschadigd en zo kan dus ook een "head crash" ontstaan.
Op de foto is deze beschadiging duidelijk te zien.

Schijf open maken

Harde schijven worden in laboratoria (cleanroom) gefabriceerd, omdat de lucht in een harde schijf maar een beperkte hoeveelheid stofdeeltjes mag bevatten.

Wie een harde schijf aan de keukentafel openmaakt, vergroot de kans op een "head crash" door stof, vocht, vet of condens. Als daarna data recovery nog mogelijk is, wordt dat in ieder geval een erg kostbare operatie (zie).

Het "naaldje" doet raar

Veel mensen denken dat aan het einde van de snel bewegende arm een "naaldje" zit, zoals bij een grammofoon. In werkelijkheid zitten aan het eind van de arm magnetische lees/schrijf koppen, die op een fractie van een micrometer boven het oppervlak van de plaat zweven, maar deze niet mogen raken.

Proberen deze arm met de hand te verplaatsen zorgt ervoor dat de plaat wordt geraakt en veroorzaakt vrijwel zeker een "head crash".

Deze video toont een geopende harde schijf, terwijl door de gebruiker allerlei bewerkingen worden uitgevoerd. Doe dit niet met uw eigen schijf, die zal hierna vrijwel zeker door stof onbruikbaar worden.
Veel mensen denken dat aan het einde van de snel bewegende arm een "naaldje" zit, zoals bij een grammofoon. In werkelijkheid zit aan de arm een magnetische lees/schrijf kop, die op een fractie van een micrometer boven het oppervlak van de plaat zweeft, maar deze niet mag raken.

Platters wisselen

Er wordt ook veel geschreven over het overzetten van de platters (platen) van een defecte schijf naar een werkende (donor), om zo de data daarvan te kunnen lezen. Sommige harddisks hebben maar één platter en dan is dit in theorie mogelijk, maar zonder cleanroom en ervaring met dit soort reparaties is de kans op mislukken erg groot en eindigt het avontuur met twee kapotte schijven.

Bestaat de schijf (zoals de meesten) uit meerdere platters, dan kan dit alleen met speciaal gereedschap, die alle platters vastzet. Verschuift één van de platters ook maar een fractie van een millimeter te opzichte van de anderen zal de schijf niet meer werken en dit is nooit meer te herstellen.

Printplaat wisselen

Het wisselen van de printplaat zou in sommige gevallen kunnen werken, maar dan moet de printplaat identiek zijn en uit dezelfde serie, uit dezelfde fabriek en productie-batch, want zelfs 14 dagen verschil kan er al voor zorgen dat het niet werkt.

Op de printplaat zit firmware, die zorgt voor de juiste uitwisseling van gegevens tussen het mechanische gedeelte en de ATA of SATA aansluiting. Bij de productie worden vaak kleine fouten of grotere aanpassingen in de hardware gecorrigeerd in deze firmware.

Gevallen of gestoten

Vaak veroorzaakt het laten vallen of hard stoten van een harde schijf een "head crash" (te herkennen aan piepende of krassende geluiden). Tikkende geluiden in de schijf kunnen ook duiden op een head crash, of door de schok zijn "bad blocks" ontstaan die mogelijk zijn te repareren.

Als de schijf nog werkt is de kans groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger kunnen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg. Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of nog beter: vervang de schijf voordat er problemen optreden.

Vreemde geluiden

Vreemde geluiden kunnen zijn piepen of krassen en dit betekent dat een lees/schrijf kop is beschadigd (head crash). Eén of meerdere de koppen hebben dan de (platter) en zijn daardoor kapot gegaan. Vergelijk het met een kapotte pick-up naald, die over het vinyl krast en zo de lp beschadigt.

De schijf kan ook een regelmatig tikkend geluid geven. Dit ook een "head crash" betekenen, of dat de schijf "bad blocks" bevat, hierbij zijn de gegevens mogelijk terug te halen door het maken van een "image".

De tip om de schijf met een klap op tafel te slaan of op een andere manier te stoten of hardhandig te bewerken (even "terug tikken") helpt echt niet, de schijf is fysiek defect.

Snel uit- en aanzetten

Het snel uit- en aanzetten van de harde schijf zou volgens de verhalen het tikken moeten oplossen.

Hierbij geldt hetzelfde als bij "terug tikken": als een harde schijf tikt, betekent dit dat de schijf een fysiek probleem heeft. Het snel uit- en aanzetten levert in dat geval alleen het risico op meer schade op.

Extern aansluiten

Veel gehoord is ook dat u kunt testen of een harde schijf defect is, door hem aan te sluiten via een externe (USB) behuizing en te kijken of hij dan nog benaderbaar is. Het direct aansluiten van de schijf aan een pc werkt niet alleen veel sneller, maar biedt ook veel meer reparatie en recovery mogelijkheden, als tenminste de juiste software wordt gebruikt.

Als de schijf afkomstig is uit een NAS, werkt deze meestal met een variant van Linux en de schijf uit een NAS direct of via USB op een Windows pc aansluiten werkt niet. Windows herkent schijven met een Linux bestandssysteem niet.

Conclusie

Data recovery is ons vak en we doen dit al ruim jaar, Zonder voldoende kennis over data recovery levert experimenteren met een gecrashte harde schijf vrijwel zeker meer schade op en kan uw data voorgoed ontoegankelijk maken. Maar het is dan in ieder geval wel gratis!

Als u op internet zoekt naar "data recovery" vindt u meestal hoge kosten of "prijzen op aanvraag". Wij doen niet geheimzinnig en werken tegen een redelijk uurtarief. Bereken hier zelf een indicatie van de kosten.

Als u vragen heeft over data recovery van een harde schijf,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen
of de kosten bij onze collega's vergelijken.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een SSD (Solid State Drive) werkt met flash geheu­gen, zoals een geheu­gen­kaart of USB stick.
 
Een SSD bevat dus geen bewe­gen­de onder­de­len, zoals een tra­di­tio­ne­le (me­cha­ni­sche) harde schijf en is dus vrij­wel onge­voe­lig voor val­len of sto­ten.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Als een harde schijf een plot­se­linge schok krijgt, bij­voor­beeld door val­len of sto­ten, kan de lees/schrijf kop van de schijf de data­plaat (plat­ter) raken. In veel geval­len raakt hierbij de kop bescha­digd of breekt af.
 
Een bescha­digde kop zal nooit meer uit zich­zelf gaan wer­ken en kan meer schade ver­oor­za­ken wan­neer gepro­beerd wordt de harde schijf opnieuw te star­ten. De kop kan de mag­ne­ti­sche laag van de plat­ter per­ma­nent bescha­digen, waar­door de gegevens voor­goed ver­lo­ren gaan.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
De koppen (heads) van een hard­disk kunnen de infor­matie die op de ma­gne­tische laag op de schijf (platter) staat schrijven en lezen. Deze kop­pen zit­ten aan het einde van een be­we­gen­de arm en zwe­ven door een spe­ciale vorm­ge­ving op een lucht­kus­sen van een fractie van een micro­me­ter boven de schijf, maar mogen het opper­vlak niet raken.
 
Als dit gebeurt is de kans groot dat de kop afbreekt en men noemt dit een "head crash". Vaak raakt het meta­len uit­einde van de arm dan de schijf en wordt daar­door de mag­ne­ti­sche laag en dus de daar­in opge­slagen infor­ma­tie defi­ni­tief bescha­digd.
 
  
Firmware is soft­ware, die is op­ge­sla­gen in een geheu­gen chip. Dit soort soft­ware wordt gebruikt in veel com­pu­ter com­po­nen­ten en zorgt ervoor dat het appa­raat goed werkt.
 
Bij kleine fouten (bugs) kan dit mees­tal in deze firm­ware worden aan­ge­past, zon­der ver­ande­ringen in de hard­ware te hoeven maken.
ATA (Advanced Technology Attachment) of IDE (Integrated Drive Electronics) is een standaard inter­face die de commu­ni­catie tussen het moe­der­bord van een com­pu­ter en schijf­sta­tions moge­lijk maakt. IDE wordt hoofd­zake­lijk gebruikt voor de aan­stu­ring van harde schij­ven en CD/DVD-sta­tions.
 
Er is een 4-polige (Molex) aanslui­ting voor de voe­dings­span­ning en een platte kabel met 40 of 80 aders voor de kop­pe­ling met het moeder­bord.
 
  
Serial ATA (ook wel SATA of S-ATA genoemd) is een computer­bus ontwor­pen voor het trans­port van gege­vens tussen de com­puter en de harde schijf. Serial ATA is de opvol­ger van de Parallel-ATA/PATA/P-ATA of IDE-bus. (ATA staat voor Advanced Technology Attachment)
 
Serial ATA gebruikt dun­nere kabels (de rode in het plaatje hieronder) dan de flat­cables van paral­lel ATA. De kabels kunnen niet omge­keerd worden aange­sloten, zoals dat bij veel vooral oudere IDE kabels het geval was.
 
  
Bad blocks (ook wel "bad sectors" genoemd) zijn plek­ken op de harde schijf waarvan de gege­vens niet meer goed kun­nen wor­den gele­zen. Deze kun­nen ontstaan door een hard­ware pro­bleem met de schijf of door soft­ware­ma­tige bescha­di­ging van het bestands­sys­teem.
 
Het opnieuw for­mat­teren van de schijf is soms genoeg om der­ge­lijke proble­men te her­stellen, maar doe dit uiteraard niet als de op de schijf aanwe­zige gege­vens via data recovery moeten worden terug gehaald!
 
Wij gebrui­ken soft­ware gereed­schap­pen voor het her­stel­len van deze bad blocks, zodat daarna met data recovery mees­tal nog veel is terug te halen.
Een "image" is een exacte kopie van een opslag­medium. Deze image bevat alle bestanden en de stuk­tuur van het origi­neel, dus ook de nog aanwe­zige verloren en bestan­den en bestands­frag­men­ten.
 
Met profes­sio­nele data reco­very program­ma's kan een derge­lijke image worden gela­den en gedraagt deze zich pre­cies zoals het origi­neel. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat als er onver­wacht iets fout gaat bij de reco­very, de origi­nele data nog steeds ongewij­zigd beschik­baar is.
NAS (Network Attached Storage) staat voor een kastje met één of meer harde schij­ven, dat op het net­werk aan­geslo­ten is. Dit sys­teem maakt gebruik van het net­werk (TCP/IP) proto­col voor de data­over­dracht.
 
NAS appa­raten zijn in feite vol­waar­dige file­servers. Bij een NAS wordt het bestands­sys­teem beheerd van­uit het NAS sys­teem zelf, mees­tal een variant van Linux.
In 1991 wilde de Fin Linus Torvalds, die op de uni­ver­si­teit ken­nis had ge­maakt met Unix, ook een soort­ge­lijk be­stu­rings­sys­teem heb­ben om thuis te ge­brui­ken. Omdat com­mer­ciële pak­ket­ten te duur waren, was hij ge­nood­zaakt het pak­ket Minix te ge­brui­ken.
 
Al snel vol­deed dit niet meer en hij be­sloot zijn eigen be­stu­rings­sys­teem te ma­ken. An­de­re ont­wik­ke­laars wer­den be­trok­ken bij Linus' pro­ject en zo groei­de Linux snel.
 
Tegenwoordig is Linux een com­pleet sys­teem met een gra­fi­sche gebrui­kers inter­face zoals Win­dows, dat kan wor­den toe­ge­past op vrij­wel alle hard­ware en bo­ven­dien gra­tis is.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Trefwoorden: data recovery data recovery opslag opslaan documenten schijven schijf harde disk disc data harde schijf harddisk harddisc kapot defect defekt stuk beschadigd hardware reparatie headcrash diepvries alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait