Vergelijk data recovery tarieven

U kunt meer lezen op deze site over reparatie en data reovery van harde schijven.

Als u vragen heeft over data recovery van een harde schijf,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen
of de kosten bij onze collega's vergelijken.

In het overzicht ziet u dat data recovery bij bedrijven die over een "cleanroom" beschikken vrij prijzig is.
Misschien is het verstandig eerst ons te bellen, om samen door middel van het bespreken van de symptomen uit te vinden of zo'n dure cleanroom behandeling wel echt noodzakelijk is.
Een advies is bij ons altijd gratis.

Overzicht van tarieven voor data recovery van een harde schijf:

 • Als voorbeeld hebben wij een schijf van 160 GB genomen, de tarieven zijn afhankelijk van de capaciteit van de schijf.
 • Waar nodig hebben wij de tarieven omgerekend naar bedragen inclusief BTW.
 • De prijzen zijn voor schijven uit een Windows computer, voor andere besturingssystemen (Linux of Apple MacOS X) geldt vaak een toeslag (bij ons niet).
 • Voor spoed behandeling geldt altijd een toeslag en dit is niet in het overzicht opgenomen.
 • Als u de recovery laat uitvoeren, vervallen meestal (ook bij ons) de kosten van de diagnose.
 • Aanbieders zoals bijvoorbeeld RSE en Norman , die alleen prijzen afgeven op aanvraag of via een offerte zijn niet in dit overzicht opgenomen.

(Klik op om naar de site van de aanbieder te gaan.)

Harde schijf 160 GB Diagnose Recovery vanaf Recovery tot*
Abboo € 107,- € 476,- € 1070,-
Aigon ? € 475,- € 1070,-
Datarecover (België) € 0,- € 399,- Geen opgave
Reqor € 0,- € 590,- € 1185,-
Yodata € 143,- € 655,- € 1310,-
 
Ons tarief € 27,50 € 95,- **
* Dit tarief geldt meestal bij reparatie van de harde schijf in een "cleanroom".
** Zoals vermeld beschikken wij niet over een "cleanroom" en kunnen dus geen hardware reparaties in een harde schijf uitvoeren. Tegen onze lage kosten voor diagnose kunnen wij wel vaststellen of het inderdaad om een hardware probleem gaat en u advies geven over verdere mogelijkheden.
  Eventuele sofware fouten (bad blocks), een probleem dat vaak voorkomt , kunnen wij meestal herstellen tegen ons uurtarief.
Vergelijk data recovery tarieven.

Dit overzicht is zeker niet compleet, u kunt meer aanbieders vinden via een zoekopdracht.
De tarieven zijn overgenomen van de websites van de aanbieders.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze tarieven of de inhoud van deze websites.

Als u het toch allemaal zelf wilt doen, bekijk dan de fabeltjes die bestaan over reparatie en recovery van harde schijven..

Onze tarieven voor data recovery van een harde schijf zijn concurrerend omdat:

 • Wij vanuit huis werken, dus geen duur pand, hoge personeelskosten, etc.
 • Wij niet beschikken over een dure "cleanroom". *
 • Wij alleen de gewerkte uren berekenen tegen een redelijk tarief.
* Slechts ongeveer 15% van de schijven die wij aangeboden krijgen hebben zodanige hardware problemen, dat een cleanroom behandeling noodzakelijk is.
  Van de rest zijn met geavanceerde software tools meestal de gegevens weer terug te halen.

De kosten zijn bij ons als volgt opgebouwd:

 • Indien mogelijk een image maken van de harde schijf.
 • Eventuele fouten in het bestandssysteem herstellen.
 • Scannen en zoeken naar bestanden.
 • De gevonden bestanden kopiëren naar het door u aangegeven medium.

De kosten van de eerste drie stappen worden bepaald door de totale capaciteit van de harde schijf. Of maar één bestand moet worden hersteld of de hele schijf, de hoeveelheid werk blijft hetzelfde.

Bij de laatste stap worden de kosten bepaald door de hoeveelheid terug te halen gegevens en het gekozen medium voor aflevering.

De kosten voor data recovery van harddisks met een andere capaciteit kunt u bij ons eenvoudig zelf uitrekenen. Op bovenstaande sites kunt u dan onze prijs vergelijken.

Bel 06 55886641 voor vragen en gratis advies.

Veel gestelde vragen

Mijn harde schijf maakt klikkende, piepende of krassende geluiden.
Uw harde schijf heeft een hardware probleem. De verschijnselen zijn: de schijf wordt niet meer door het besturingssysteem herkend en als dit de systeemschijf betreft start de computer dus ook niet meer op.
Als er op de schijf belangrijke gegevens staan, in ieder geval de computer onmiddellijk uitzetten en de schijf niet meer gebruiken, misschien is data recovery nog mogelijk.
Kan een harde schijf met een hardware probleem worden gerepareerd?
Waarschijnlijk wel, maar voor zo'n reparatie is een cleanroom noodzakelijk. De reparatiekosten bedragen hierdoor al gauw honderden euro's en met de huidige prijzen van nieuwe schijven is dit dus niet haalbaar.
Data recovery bedrijven die over een cleanroom beschikken repareren alleen tijdelijk, om in staat te zijn de gegevens terug te halen. De schijf is weer in de oude (defecte) staat als u hem terug krijgt (zie reparatie).
Ik ben belangrijke bestanden kwijt maar er zijn verschillende goedkope data recovery programma's op het internet te vinden. Waarom zou ik dan een bedrijf inschakelen?
Wij raden u niet aan om met zulke data recovery programma's uw data zelf te proberen te recoveren. Één van de grootste problemen bij deze programma's is dat zij vaak tijdens het recovery proces de inhoud van de harddisk veranderen.
Meestal kunnen deze programma's alleen een paar specifieke software probleem oplossen. Als u een ander probleem hebt dan is de kans groot dat zij meer schade aan uw harddisk toebrengen.
Data recovery is een vak en als de verloren gegevens belangrijk voor u of uw bedrijf zijn moet u zeker niet met de kapotte disk gaan experimenteren.
Volgens de fabrikant valt mijn schijf binnen de garantie termijn, opsturen en omruilen toch?
Als de gegevens op de schijf voor u niet belangrijk zijn is dit de beste oplossing. U krijgt een nieuwe schijf terug, maar die is natuurlijk leeg. Hierop moet een complete installatie van het besturingssysteem en alle andere software worden uitgevoerd en uw eigen bestanden en instellingen worden teruggezet, als u daarvan tenminste een back-up heeft.
Anders eerst een recovery laten uitvoeren, voordat u de schijf opstuurt of omruilt. Bereken hier de kosten van data recovery.
Jullie tarieven zijn veel lager dan die van andere bedrijven, zijn die dan niet veel beter?
Inderdaad zijn onze tarieven heel concurrerend, maar wij gebruiken al jaren lang dezelfde professionele technieken en software voor data recovery als onze collega's.
Het grote verschil, zoals al eerder op deze pagina beschreven, is dat wij niet beschikken over een cleanroom, zodat wij in geval van mechanische storingen de schijf niet kunnen openmaken. Dus de hoge kosten van het hebben en bemannen van zo'n cleanroom hebben wij niet en daar hoeft u bij ons dan ook niet voor te betalen. Er zijn trouwens maar weinig recovery bedrijven in Nederland die een eigen cleanroom hebben, de meesten besteden dit werk uit in het buitenland.
Onze ervaring is dat maar een klein percentage van de schijven die wij aangeboden krijgen een mechanisch probleem heeft. Meestal zijn de gegevens zijn met de juiste techniek en software te redden, zonder dat de schijf hiervoor moet worden geopend.
Ik heb gelezen dat een harde schijf kan worden gerepareerd door hem in de vriezer te leggen.
Het "diepvries fabeltje" is gebaseerd op het idee, dat door lage temperatuur materialen krimpen en op die manier bijvoorbeeld een vastgelopen motor weer kan gaan draaien.
Bij het uit de vriezer halen van de schijf ontstaat echter condens op de printplaat met elektronica en hierdoor kan kortsluiting of andere schade ontstaan. Ook in de schijf zal condens op de platen (platters) ontstaan, die mogelijk een "head crash" of corrosie kan veroorzaken.
Ik heb mijn harde schijf of laptop laten vallen.
Als de schijf nog werkt is de kans groot dat door de schok kleine beschadigingen zijn ontstaan op het oppervlak van de schijf. Hierdoor zijn minuscule deeltjes losgeraakt die op termijn de schijf ernstiger zullen beschadigen.
In het begin lijkt alles normaal, maar na verloop van tijd (dat kan soms maanden duren) zullen zich waarschijnlijk steeds meer lees- en schrijffouten voordoen met verlies van bestanden tot gevolg. Maak dus regelmatig back-ups op een ander medium of vervang de schijf voordat er problemen optreden.
Kan data recovery ook aan huis of op kantoor worden uitgevoerd?
Natuurlijk is dat mogelijk, wij werken dan tegen ons standaard uurtarief. Houdt u dan wel rekening met hogere kosten dan als de recovery op onze locatie wordt uitgevoerd.
Een aantal handelingen tijdens het recovery proces duren lang (afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf). Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden kunnen wij niets anders doen dan wachten tot het proces is afgelopen. Voorbeeld: het verzamelen van alle gegevens voor de recovery van een schijf van 80 GB (zonder hard- of software problemen) duurt 1 - 1,5 uur, daarna kan pas de eigenlijke recovery beginnen.

Als u vragen heeft over data recovery van een harde schijf,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen
of de kosten bij onze collega's vergelijken.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een cleanroom is een ruimte, waarin de maxi­male grootte van de aan­we­zige stof­deel­tjes aan strenge eisen moet vol­doen. Alleen in een der­ge­lijke ruimte kan een harde schijf voor repa­ra­tie wor­den open­ge­maakt.
 
Een poging om een harde schijf in een nor­male ruimte te ope­nen bete­kent dat er stof en andere ver­ont­rei­nigin­gen de in schijf kun­nen komen. Het gevolg is mees­tal dat de schijf hierna niet meer werkt en data recovery mis­schien niet meer moge­lijk is.
In 1991 wilde de Fin Linus Torvalds, die op de uni­ver­si­teit ken­nis had ge­maakt met Unix, ook een soort­ge­lijk be­stu­rings­sys­teem heb­ben om thuis te ge­brui­ken. Omdat com­mer­ciële pak­ket­ten te duur waren, was hij ge­nood­zaakt het pak­ket Minix te ge­brui­ken.
 
Al snel vol­deed dit niet meer en hij be­sloot zijn eigen be­stu­rings­sys­teem te ma­ken. An­de­re ont­wik­ke­laars wer­den be­trok­ken bij Linus' pro­ject en zo groei­de Linux snel.
 
Tegenwoordig is Linux een com­pleet sys­teem met een gra­fi­sche gebrui­kers inter­face zoals Win­dows, dat kan wor­den toe­ge­past op vrij­wel alle hard­ware en bo­ven­dien gra­tis is.
Mac OS X is het huidige besturings­systeem van Apple, geba­seerd op ele­menten van Mac OS 9 en NeXT. Het werkt officieel alleen op Macintosh com­puters die zijn uitge­rust met een PowerPC of Intel processor.
Bad blocks (ook wel "bad sectors" genoemd) zijn plek­ken op de harde schijf waarvan de gege­vens niet meer goed kun­nen wor­den gele­zen. Deze kun­nen ontstaan door een hard­ware pro­bleem met de schijf of door soft­ware­ma­tige bescha­di­ging van het bestands­sys­teem.
 
Het opnieuw for­mat­teren van de schijf is soms genoeg om der­ge­lijke proble­men te her­stellen, maar doe dit uiteraard niet als de op de schijf aanwe­zige gege­vens via data recovery moeten worden terug gehaald!
 
Wij gebrui­ken soft­ware gereed­schap­pen voor het her­stel­len van deze bad blocks, zodat daarna met data recovery mees­tal nog veel is terug te halen.
Een "image" is een exacte kopie van een opslag­medium. Deze image bevat alle bestanden en de stuk­tuur van het origi­neel, dus ook de nog aanwe­zige verloren en bestan­den en bestands­frag­men­ten.
 
Met profes­sio­nele data reco­very program­ma's kan een derge­lijke image worden gela­den en gedraagt deze zich pre­cies zoals het origi­neel. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat als er onver­wacht iets fout gaat bij de reco­very, de origi­nele data nog steeds ongewij­zigd beschik­baar is.
Het bestands­systeem is een onder­deel van het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows, Mac OS of Linux) en verzorgt alle hande­lin­gen die nodig zijn voor het schrijven en lezen van bestan­den op diverse opslag­media, zoals bijvoor­beeld harde schijven, CD/DVD of USB sticks.
 
De bekendste bestands­sys­temen zijn FAT of NTFS (Windows), HPFS (Mac OS) en ext2, ext3 en ext4 (Linux).
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Trefwoorden: data recovery data recovery computer pc bestanden terughalen gegevens gegevensherstel dataherstel kwijt gewist geformatteerd verloren prullenbak verwijderd delete wissen documenten vergelijk vergelijking goedkoop goedkope betaalbaar duur alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait