Data recovery geheugenkaarten

Wegens misbruik van onze data recovery service accepteren we alleen geheugenkaarten, waarvan het recovery formulier volledig is ingevuld, ook als u dit formulier niet kunt afdrukken (zie algemene voorwaarden).
Als u de geheugenkaart zelf komt brengen maak dan eerst een afspraak 
U kunt op de zelfde pagina ook een vrijblijvende prijsindicatie van de kosten uitrekenen.

Als u vragen heeft over data recovery van een geheugenkaart,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.

Geheugenkaarten worden vaak gebruikt in digitale camera's en mobiele telefoons. Per ongeluk gewiste foto's kunnen via data recovery meestal worden teruggehaald, tenzij de kaart geheel is overschreven met nieuwe opnames.

Data recovery - Foto's kwijt? Data recovery van uw geheugenkaart al vanaf € 45,-.

Wij kunnen ook gewiste foto's of andere soorten bestanden terughalen van een interne of externe harde schijf, een USB stick of andere opslagmedia (CD, DVD, etc.). Lees ook de pagina over flash geheugen.

Wat moet u doen als u gegevens kwijt bent?

 • In ieder geval de geheugenkaart niet meer gebruiken.
 • Bedenk voordat u iets doet hoe waardevol de verloren gegevens zijn en wat het voor u betekent als ze voorgoed zouden zijn verdwenen.
 • De winkel waar u de geheugenkaart heeft gekocht heeft meestal niet de juiste software en zeker niet de kennis die nodig is om de gegevens terug te kunnen halen.
 • Data recovery werkt met speciale software op een PC, waaraan de geheugenkaart via een kaartlezer is aangesloten. Uw fotocamera heeft daarvoor geen mogelijkheden, dus experimenteer niet met allerlei instellingen met kans op nog meer schade.
 • Als u zelf probeert de gegevens terug te halen of de hulp van een kennis of vriend inroept, bestaat de kans dat de verloren gegevens permanent worden overschreven en zelfs met professionele data recovery software niet meer zijn te herstellen.

Als u vragen heeft over data recovery van een geheugenkaart,
bel dan 06 55 88 66 41 voor gratis advies .
 U kunt ook een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Wat is de kans dat wij uw gegevens kunnen terughalen?

Helaas is hierop geen eenvoudig antwoord te geven, omdat de kans op succes van veel factoren afhankelijk is, hoe is het probleem ontstaan (formatteren, bestanden per ongeluk verwijderd, opnieuw bestanden (foto's) opgeslagen, etc).

Bestanden die per ongeluk zijn weggegooid, geheugenkaarten die per ongeluk zijn gewist of niet meer door Windows worden herkend kunnen via speciale recovery software vaak weer worden teruggehaald, tenzij de oude bestanden permanent zijn overschreven.

Sommige mensen vragen om een slagingspercentage, maar dat antwoord is ook niet te geven. Stel dat we zouden zeggen 75%, wat heeft u daaraan als na onderzoek blijkt dat uw geheugenkaart helaas bij die 25% hoort?

.

Onze data recovery service

 • U brengt (op afspraak) de te recoveren geheugenkaart (als u een printer heeft samen met het ingevulde formulier) of stuurt de kaart op.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden van data recovery en bellen u op over de uitslag hiervan en als data recovery mogelijk is de kosten daarvan.
 • Als u hiermee akkoord gaat sturen wij de geheugenkaart en de teruggehaalde gegevens naar u op zodra het afgesproken bedrag door u is overgemaakt, of kunt u deze tegen contante betaling komen ophalen.
 • Als u van data recovery afziet, dan sturen wij de geheugenkaart terug nadat u de administratie- en verzendkosten van € 5,- heeft overgemaakt of u kunt deze zonder kosten komen ophalen.

U kunt op deze site vrijblijvend een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

De kosten

U kunt zelf een indicatie van de kosten berekenen door het invullen van dit formulier.

Opsturen

U kunt de geheugenkaart (in een goede verpakking) opsturen naar:

A&A Service
T.a.v. Jan Vinke
Kotterstraat 98
2584VD Den Haag

Wegens misbruik van onze data recovery service accepteren we alleen geheugenkaarten, waarvan het recovery formulier volledig is ingevuld, ook als u dit formulier niet kunt afdrukken (zie algemene voorwaarden).
Als u de geheugenkaart zelf komt brengen maak dan eerst een afspraak 
U kunt op de zelfde pagina ook een vrijblijvende prijsindicatie van de kosten uitrekenen.

Privacy

Wij behandelen de teruggehaalde gegevens van uw geheugenkaart vertrouwelijk.

 • Uw gegevens worden door ons alleen terug gehaald en bestanden worden niet geopend, tenzij u ons dat uitdrukkelijk vraagt.
 • Wij houden van teruggehaalde gegevens (tot 20 GB) een kopie op ons systeem, om in geval van beschadiging tijdens de verzending of als u de zending helemaal niet ontvangt een kopie te kunnen sturen.
 • Op uw verzoek wordt deze kopie onmiddellijk van ons systeem gewist na de recovery. In dat geval kunnen wij bij eventuele verzendproblemen dus alleen tegen betaling een volledig nieuwe recovery voor u uitvoeren.

Tips voor het gebruik

 • Zet de camera uit voordat u de geheugenkaart eruit haalt.
 • Neem ook op vakantie de gebruiksaanwijzing mee, een verkeerde handeling kan de kaart wissen. Gebeurt dit toch, maak dan geen nieuwe opnames meer op deze kaart maar koop een nieuwe, de kans is groot dat wij de verloren foto's kunnen herstellen.
 • Controleer bij het overzetten van foto's van de camera naar de PC of dit is gelukt, voordat u de foto's van de camera verwijdert.
 • Bewerk de foto's niet direct op de geheugenkaart, maar kopieer ze eerst naar de harde schijf van de computer.
 • Bij veel camera's wordt software geleverd, die alle handelingen automatiseert: overzetten naar de PC en daarna automatisch de geheugenkaart leegmaken (formatteren). Gebruik dit nooit, meestal controleert de software niet of het overzetten wel echt is gelukt, voordat de foto's van de camera worden verwijderd.
 • Gebruik voor het vastleggen van een belangrijke gebeurtenis meerdere geheugenkaarten. Als een kaart per ongeluk wordt gewist of niet meer leesbaar blijkt te zijn is in ieder geval een deel van de foto's nog steeds beschikbaar.
 • Het flash geheugen in een geheugenkaart heeft een beperkte levensduur, de betere merken kunnen tegenwoordig ongeveer 100.000 maal worden beschreven. Als u veel gebruik maakt van de geheugenkaart, koop dan af en toe een nieuwe, zodat u niet voor verassingen komt te staan (zie de pagina over flash geheugen).
Data recovery van geheugenkaarten.

Tips voor data recovery

Er zijn een aantal via internet te downloaden gratis programma's die meestal in simpele gevallen kunnen helpen. Als u toch zelf een poging wilt wagen, lees dan eerst deze tips:

 • Bedenk vooraf hoe belangrijk de gegevens of foto's zijn en wat de gevolgen zijn als de recovery niet lukt of helemaal verkeerd gaat.
 • Als u niet goed weet hoe het programma werkt en u de verkeerde opties kiest, kunnen de bestanden voorgoed zijn verdwenen.
 • Maak als het kan eerst een "image" van de geheugenkaart en voer daarop de recovery uit.
 • Experimenteer eerst op onbelangrijke gegevens voordat u een poging tot recovery van uw data doet.
 • Sla de terug te halen bestanden nooit op op de geheugenkaart die u probeert te herstellen.
 • Kijk uit met allerlei (misschien goed bedoelde) recovery-adviezen via internet.
 • Als bestanden eenmaal (gedeeltelijk) zijn overschreven, zijn ze echt voorgoed verloren en ook niet meer met andere recovery software terug te halen!
 • Of een bestand is overschreven of niet is alleen vast te stellen door het scannen van de geheugenkaart met goede data recovery software. Er wordt vaak gedacht dat als een bestand wordt weggegooid en direct daarna een nieuw bestand wordt opgeslagen, dat dan het oude bestand is overschreven, maar die mogelijkheid is klein, tenzij de geheugenkaart bijna vol is.

Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van ICTWaarborg (pdf) van toepassing.
Daarnaast hanteren wij ook onze eigen algemene voorwaarden (pdf).

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Er zijn diverse (ook gratis) programma's voor data recovery. Er zijn echter maar een paar commer­ciële pak­ket­ten die het maxi­mum aantal bestan­den kunnen opspo­ren en terug­halen.
 
De gratis progam­ma's kunnen mees­tal alleen via de prul­len­bak verwij­derde bestan­den terug­halen, als er is gefor­mat­teerd of het opslag­me­dium software fouten (bad blocks) bevat, bieden deze pro­gramma's vaak geen oplos­sing.
 
Bij gebruik van alle pak­ket­ten geldt dat zonder kennis over hoe deze pro­gram­ma's werken het middel vaak erger dan de kwaal is: uw data wordt over­schre­ven en is voor­goed verlo­ren. Als u hier toch mee wilt experi­men­teren, doe dan eerst een test met onbe­lang­rijke gege­vens, zodat u de wer­king van de soft­ware zonder gevaar leert kennen.
U kunt de kosten van onze data recovery moge­lijk­heden rustig bekij­ken en als u wilt de uit­komst printen, zodat u onze prijzen kunt ver­ge­lijken met die van onze col­lega's.
 
De bere­ke­ning wordt op onze server uitge­voerd en daarbij wor­den geen per­soon­lijke gege­vens opge­slagen. U krijgt van ons dus geen onge­vraagde e-mails en wordt ook niet via de tele­foon bena­derd.
 
Voor meer infor­ma­tie over ons privacy beleid kijk in de map "Algemeen" op de pagina "Privacy".
USB stick of geheu­gen­kaart: in een enve­lop met lucht­bellen­folie.
 
Harde schijf: Doe een anti­sta­tische zak om de schijf of als u die niet bij de hand heeft, wikkel hem dan in gewoon kopieer­papier. Doe de schijf in een doos en zorg voor mini­maal twee vingers ruimte tussen de schijf en de wanden van de doos. Vul de tussen­ruimte op met verend mate­riaal, zoals schuim­blokjes of meer­dere lagen lucht­bellen­folie.
 
Voor floppy disk, CD, DVD en Zip disks zijn spe­ciale ver­pak­kin­gen te koop.
Een "image" is een exacte kopie van een opslag­medium. Deze image bevat alle bestanden en de stuk­tuur van het origi­neel, dus ook de nog aanwe­zige verloren en bestan­den en bestands­frag­men­ten.
 
Met profes­sio­nele data reco­very program­ma's kan een derge­lijke image worden gela­den en gedraagt deze zich pre­cies zoals het origi­neel. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat als er onver­wacht iets fout gaat bij de reco­very, de origi­nele data nog steeds ongewij­zigd beschik­baar is.
Er wordt op internet veel geschreven over data recovery proble­men en oplos­singen, vooral in diverse forums. Som­mige infor­matie kan waarde­vol zijn, maar meestal is de beschreven oplos­sing of methode niet aan te raden of verergert deze de schade.
 
Zo lazen wij dat één van de forum gebruikers een pro­gramma had gevonden, dat in staat was een bestand, dat al vijf keer was over­schre­ven, toch nog terug te halen. Tsja, was het maar waar.
 
Er zijn ook soft­ware oplos­sin­gen die ver­an­de­rin­gen op een de­fec­te schijf pro­be­ren te maken. Niet ge­brui­ken als u uw data nog wilt terug zien.
Trefwoorden: recovery data recovery computer pc camera bestanden terughalen gegevens herstel herstellen gegevensherstel dataherstel kwijt geformatteerd verloren prullenbak verwijderd delete wissen gewist documenten foto opname digitale camera flash geheugen memory card sd compact flash cf card memory stick cfII xd mmc smc recupereren recuperatie alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait