Data recovery andere media
Data recovery van CD, DVD, floppy disk en ZIP disk.

Wij kunnen data recovery uitvoeren op diverse opslagmedia zoals:.

CD en DVD

Meestal zijn de gegevens van een CD of DVD te herstellen, ook als Windows de CD of DVD niet meer herkent. Het niet meer leesbaar zijn wordt meestal veroorzaakt door krassen en andere fysieke beschadigingen. In ieder geval niet proberen met allerlei schoonmaakmiddelen de beschadigingen te herstellen, de beschermende plastic laag is erg dun!

In geval van het per ongeluk formatteren van een herschrijfbare CD of DVD kan data recovery uitkomst bieden, mits de DVD of CD niet is overschreven.

Floppy disk

De floppy disk is een kwetsbaar opslagmedium, omdat de magnetische laag op het oppervlak van het medium via een klepje wordt afgesloten en dus makkelijk bereikbaar is. Ook stof kan zich hierdoor makkelijk op het oppervlak vastzetten, waardoor lees- en schrijffouten ontstaan. Daarnaast is een floppy disk erg gevoelig voor magnetische velden, die de data kunnen beschadigen.

Zip disk

De ZIP disk werkt ongeveer hetzelfde als een floppy disk en heeft dezelfde nadelen. De ZIP disk is een product van de firma Iomega en heeft een speciale Zip-drive nodig om te kunnen worden gebruikt. Inmiddels is deze techniek achterhaald, maar bij sommige bedrijven worden ze nog gebruikt voor de uitwisseling of back-up van gegevens.

Heeft u vragen? Bel 06 55886641 voor gratis advies.

Wat moet u doen als u gegevens kwijt bent?

  • In ieder geval het opslagmedium niet meer gebruiken.
  • Bedenk voordat u iets doet hoe waardevol de verloren gegevens zijn en wat het voor u betekent als ze voorgoed zijn verdwenen.
  • Als u zelf probeert de gegevens terug te halen of de hulp van een kennis of vriend inroept, bestaat de kans dat de verloren gegevens permanent worden overschreven of beschadigd en zelfs met professionele data recovery software niet meer zijn te herstellen.

Wat is de kans dat wij uw gegevens kunnen terughalen?

Helaas is hierop geen eenvoudig antwoord te geven, omdat de kans op succes van veel factoren afhankelijk is, hoe is het probleem ontstaan (formatteren, bestanden per ongeluk verwijderd, bestanden overschreven, etc). Met speciale recovery software kunnen wij meestal uw gegevens weer terughalen.

Hoe wij u kunnen helpen

U vult het formulier in op deze pagina.

  • U brengt (op afspraak) het te recoveren medium samen met het ingevulde formulier of stuurt deze op.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden van recovery en bellen u op over de uitslag hiervan en als recovery mogelijk is de kosten hiervan.
  • Als u hiermee akkoord gaat sturen wij de het medium en de teruggehaalde gegevens naar u op zodra het afgesproken bedrag door u is overgemaakt, of kunt u deze tegen contante betaling komen ophalen.
  • Als u van recovery afziet, dan sturen wij het medium terug nadat u de administratie- en verzendkosten van € 5,- heeft overgemaakt.

U kunt op deze site geheel vrijblijvend een indicatie van de kosten zelf uitrekenen.

Privacy

Wij behandelen de teruggehaalde gegevens van uw media vertrouwelijk.

  • Uw gegevens worden door ons alleen terug gehaald en bestanden worden niet geopend, tenzij u ons dat uitdrukkelijk vraagt.
  • Wij houden van teruggehaalde gegevens (tot 20 Gb) een kopie op ons systeem, om in geval van beschadiging tijdens de verzending of als u de zending helemaal niet ontvangt een kopie te kunnen sturen.
  • Op uw verzoek wordt deze kopie onmiddellijk van ons systeem gewist na de recovery. In dat geval kunnen wij bij eventuele verzendproblemen dus alleen tegen betaling een volledig nieuwe recovery voor u uitvoeren.

Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van ICTWaarborg (pdf) van toepassing.
Daarnaast hanteren wij ook onze eigen algemene voorwaarden (pdf).

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Een harde schijf of ander opslag­me­dium is te verge­lij­ken met een boek, er zijn blad­zij­den (de bestan­den) en een inhouds­op­gave.
 
Als bestan­den worden weg­ge­gooid, of het me­dium wordt gefor­mat­teerd, wordt alleen de inhouds­op­gave ver­an­derd of ver­wij­derd, de bestan­den blijven gewoon staan.
 
De ruimte die ze inne­men wordt als leeg aange­merkt in de inhouds­op­gave, zodat hun plaats later kan worden inge­no­men door nieuwe bestan­den.
 
Als er nieuwe bestan­den worden opge­sla­gen, bestaat de kans dat hier­mee een oud bestand (gedeel­te­lijk) wordt ver­van­gen en daar­na dus niet meer met data recovery is terug te halen.
Er zijn diverse (ook gratis) programma's voor data recovery. Er zijn echter maar een paar commer­ciële pak­ket­ten die het maxi­mum aantal bestan­den kunnen opspo­ren en terug­halen.
 
De gratis progam­ma's kunnen mees­tal alleen via de prul­len­bak verwij­derde bestan­den terug­halen, als er is gefor­mat­teerd of het opslag­me­dium software fouten (bad blocks) bevat, bieden deze pro­gramma's vaak geen oplos­sing.
 
Bij gebruik van alle pak­ket­ten geldt dat zonder kennis over hoe deze pro­gram­ma's werken het middel vaak erger dan de kwaal is: uw data wordt over­schre­ven en is voor­goed verlo­ren. Als u hier toch mee wilt experi­men­teren, doe dan eerst een test met onbe­lang­rijke gege­vens, zodat u de wer­king van de soft­ware zonder gevaar leert kennen.
U kunt de kosten van onze data recovery moge­lijk­heden rustig bekij­ken en als u wilt de uit­komst printen, zodat u onze prijzen kunt ver­ge­lijken met die van onze col­lega's.
 
De bere­ke­ning wordt op onze server uitge­voerd en daarbij wor­den geen per­soon­lijke gege­vens opge­slagen. U krijgt van ons dus geen onge­vraagde e-mails en wordt ook niet via de tele­foon bena­derd.
 
Voor meer infor­ma­tie over ons privacy beleid kijk in de map "Algemeen" op de pagina "Privacy".
Trefwoorden: software programma windows data recovery data recovery computer pc thuis bestanden terughalen gegevens gegevensherstel dataherstel kwijt gewist geformatteerd verloren prullenbak verwijderd delete wissen documenten zip floppy cd dvd alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait