Computer test

Wij hebben een test programma voor iedere Windows computer, die verbonden is met internet, toegevoegd aan onze site. Door het uitvoeren van deze test krijgt u een uitgebreid rapport over uw computer.

Wat betreft de hardware informatie over:

  • Het moederbord (merk en type).
  • De fabrikant en versie van het BIOS.
  • Het werkgeheugen (RAM) en het gebruik daarvan.
  • De aangesloten opslag apparaten (ook USB), harde schijven, CD en DVD drives.
  • De gevonden partities en de vrije ruimte.
  • Alle overige hardware.

Over de software:

Als er dingen worden gevonden die uw aandacht vereisen, worden die duidelijk aangegeven met een symbool en vindt u ook meer informatie onder "aanbevolen acties".
Daarnaast is er een grote hoeveelheid aanvullende informatie over uw pc.

Deze test verandert absoluut niets aan uw systeem of de instellingen.
Ook worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Een voorbeeld van het gegenereerde rapport

  Klik hier om uw computer gratis te testen.

Een moeder­bord (ook wel systeem­bord of main­board of kort­weg mobo genoemd) is een print­plaat met elek­tro­nica waarop een aan­tal andere (insteek-) print­platen gemon­teerd kun­nen wor­den. Op het moeder­bord zit de pro­ces­sor, sleuven voor het geheu­gen, aan­slui­tin­gen voor harde schij­ven en CD/DVD sta­tions en alle aan­slui­tin­gen die aan de achter­kant van de pc zitten.
 
Insteek­kaar­ten kun­nen bijvoor­beeld zijn kaar­ten voor aan­stu­ring van het beeld­scherm, het net­werk of de luid­spre­kers. Tegen­woor­dig zijn deze fun­cties mees­tal geïn­te­greerd in het moeder­bord, zodat extra insteek kaar­ten niet nodig zijn.
Het BIOS (Basic Input Output System) is soft­ware die een com­puter gebruikt om op te starten en bevindt zich in een inge­bouwde geheu­gen­chip en heeft dus niets te maken met Win­dows of een an­der bestu­rings­sys­teem.
 
Bij het aanzet­ten van de pc voert deze instruc­ties uit die in dit geheu­gen staan, waar­onder het testen van de hard­ware (ook de harde schijf) en rand­appara­tuur. Pas als deze tests met suc­ces zijn uitge­voerd wordt het bestu­rings­systeem (bij­voor­beeld Windows) van de harde schijf opge­haald en opge­start.
 
Het BIOS biedt ook de mogelijk­heid de com­puter te bevei­ligen met een wacht­woord, dat moet worden inge­geven voor­dat het sys­teem opstart.
 
Het BIOS is opgeslagen in een chip op het moe­der­bord van de com­puter en wordt van span­ning voor­zien door een bat­te­rijtje, ook als de pc uit­staat.
RAM (Random Access Memory) is het geheu­gen dat de com­pu­ter gebruikt voor het tijde­lijk opslaan van pro­gram­ma's of andere bestan­den.
 
De inhoud van dit geheu­gen blijft al­leen bewaard zo­lang de com­pu­ter aan­staat.
Een harde schijf kan opge­deeld worden in meer­dere parti­ties. In Windows worden deze partit­ies gezien als een com­plete schijf en krijgen dan ook een letter toe­ge­wezen.
 
Bijvoor­beeld: een schijf verdeeld in twee parti­ties levert in Windows een C: en D: schijf op.
 
Het maken van een aparte parti­tie voor Windows en overige pro­gram­ma's en een parti­tie voor uw eigen bestan­den is een goed idee, maar vergeet niet dat bij een hard­ware storing in de harde schijf alle daarop aanwe­zige parti­ties bescha­digd of zelfs hele­maal niet meer toe­gan­ke­lijk kunnen zijn.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een fire­wall kan gebruik maken van ver­schil­len­de tech­nie­ken om regels op te bouwen, maar een geavan­ceerde fire­wall beschikt over een extra moge­lijk­heid : men kan zelf regels defi­niëren op basis van pro­ces­sen.
 
Zo is het moge­lijk een regel te maken dat alleen een bepaald pro­gram­ma (bij­voor­beeld Outlook) toe­stem­ming heeft om via poort 25 een e-mail te ver­stu­ren. Zulke regels kun­nen voor­ko­men dat bijvoor­beeld spyware pro­gram­ma's onge­wenst mails ver­stu­ren van­uit de com­pu­ter.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Trefwoorden: advies consultant automatisering computer test netwerk hardware software selectie pc onafhankelijk alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait