Over deze site

 De meeste onderwerpen op deze pagina gelden alleen voor een pc of laptop.
Voor mobiele apparaten zoals telefoons en tablets hebben de pagina's een andere opmaak.

Er is ook hulp op afstand beschikbaar.

Inhoud

Op deze site proberen we informatie te geven over computer problemen en wat we kunnen doen om die voor u te verhelpen. Waar nodig geven we ook uitleg over de gebruikte computer termen en zijn er tips om de oorzaak van problemen vast te stellen.

Op elke verjaardag of andere familiebijeenkomst zijn ze wel te vinden, de computer guru's. En als u ooit te maken krijgt met verlies van gegevens van een harde schijf, USB stick of geheugenkaart, over het onderwerp data recovery zijn veel "experts" (ook op internet) te vinden, maar helaas weinig die het echt weten. Computer reparatie en data recovery is ons beroep en geen (uit de hand gelopen) hobby.

"Doe het zelvers" die op zoek zijn naar gratis tools of kant en klare beschrijvingen om zelf problemen te kunnen oplossen zullen deze site waarschijnlijk minder interessant vinden. Maar zoeken op de website van een garage of autofabrikant naar info over het zelf uitvoeren van reparaties levert meestal ook niets op. In dat geval zijn zoekmachines zoals Google de aangewezen bron of kijk op de pagina met computer links.

Werking van deze site

Met het menu aan de linkerkant van het scherm kunt u gemakkelijk naar het onderwerp van uw keuze gaan.

Eén keer klikken op een map een daarna op de gewenste pagina klikken.
Bij het klikken op een open map wordt deze weer gesloten.
Niet geselecteerde mappen worden automatisch gesloten.

Onderaan het scherm vindt u een aantal instellingen:

 • Met het rechtse keuzevak kunt u de resolutie van de site instellen. Als de resolutie van uw beeldscherm niet in de lijst staat, kies dan de instelling die het dichtst in de buurt komt.
 • Door klikken op een blauwe "A" kunt u één van de drie lettergroottes selecteren.
 • Met het keuzevakje "Tips" kunt u de tips zoals deze (ga met de muis over "deze") aan of uitschakelen. Deze tips zijn bedoeld om meer uitleg te geven over gebruikte technische termen of afkortingen en worden op de meeste pagina's weergegeven.*
 • Met het keuzevakje "Nieuws" kunt u het nieuwsvak rechts aan en uitschakelen (nieuws is niet altijd beschikbaar).*
 • "Sitemap" is een link naar de pagina met een overzicht van de inhoud van deze site.
 • Met het keuzevakje "Markering" kunt u de gekleurde markering zoals in de afbeelding hieronder van zoekwoorden aan of uitschakelen (wordt alleen weergegeven bij zoeken).
Om deze instellingen te kunnen gebruiken moeten cookies in uw browser zijn toegestaan (zie ook privacy).

Als u problemen heeft bij het gebruik van deze site, laat ons dat dan weten. Gebruik daarvoor dit formulier of stuur een e-mail. Ook suggesties zijn welkom.

Zoeken op deze site *

Links boven het menu kunt u zoeken naar woorden op deze site. Vul het woord (of de woorden) die u zoekt in en klik op het icoon naast het zoekvak. Probeer uw zoekopdracht uniek te maken, bijvoorbeeld zoeken op het woord "computer" zal erg veel pagina's opleveren.

Voor meer uitleg over de opties "hele" en "alle" beweeg de cursor over deze (rood gestippeld onderlijnde) woorden.

Technische informatie

 • Deze site is getest met Internet Explorer 7 en hoger en FireFox 3 en hoger en is geoptimaliseerd voor een scherm resolutie van 1024 x 1280.
 • De pagina's worden automatisch gegenereerd uit Microsoft Word bestanden door de Transit producten (HTML Transit en Transit Central Server) van Avantstar. Op onze site vindt u daarover ook meer informatie.
 • Alle server scripts zijn geschreven in Perl en PHP.
 • Voor het omzetten van postcodes in adressen maken wij gebruik van 6PP, een project van Kees van den Broek.
 • Voor de "tooltips" is gebruik gemaakt van een Javascript van Walter Zorn.
 • Het nieuws dat op de meeste pagina's aan de rechterkant verschijnt wordt via een RSS-feed van www.nu.nl actueel gehouden en via AJAX aan de pagina toegevoegd.*

De opmaak (lay-out) van onze site

Misschien vinden sommige bezoekers de opmaak van onze site eenvoudig en missen ze allerlei speciale grafische effecten. Onze mening is dat het bij een website gaat om de inhoud en we hopen dat u daarin de informatie kunt vinden die u zoekt.

Geen ingewikkelde structuur, waarbij het navigeren op de site een onoverzichtelijke zoektocht wordt, maar een duidelijk menu aan de linkerkant van het scherm, die op elke pagina aanwezig is. Als u commentaar wilt leveren op de inhoud of opmaak, gebruik dan dit formulier.

Wat is AJAX en hoe aanzetten in Internet Explorer 7/8

AJAX (Asynchronous Javascript And XML) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin gegevens worden opgehaald van de webserver nadat de pagina is geladen. Daardoor hoeven dergelijke pagina's niet in hun geheel ververst te worden, maar kan alleen een deel van de pagina worden veranderd. Wij gebruiken AJAX op deze site voor veel functies (formulieren, berekeningen, etc).

Aanzetten: Ga in IE naar (Engels) Tools > Internet Options > Advanced
(Nederlands) Extra > Internet opties > Geavanceerd
Vink daar de optie "Enable native XMLHTTP support" (Engels) of "Native XMLHTTP-support inschakelen" aan.

Er wordt vaak de vraag gesteld of het inschakelen van AJAX onveilig is. Het antwoord is simpel: AJAX is net zo veilig of onveilig als het surfen op internet. Bescherm uw pc door de laatste updates van het besturingssysteem, een goede firewall en anti-virus software (regelmatige updates), maar dat geldt zeker niet speciaal voor het gebruik van AJAX.

Melding over Windows 7.

Waarschijnlijk werkt uw pc met een versie van Windows 7 en die versie wordt begin 2019 niet meer door Microsoft ondersteund.
Dit betekent dat er geen updates meer worden uitgebracht en dat maakt de kans op besmetting groter.

Melding over verouderde browser.

Het werken met een verouderde browser is niet aan te raden. Bij zakelijke gebruikers is dat meestal niet uit eigen keuze maar vanwege bedrijfsbeleid, meestal gebaseerd op samenwerking met programma's, waarvoor een oudere versie vereist is.
Niet alleen kunnen internet pagina's verkeerd of met fouten worden weergegeven, ook kan dit de snelheid waarmee internet pagina's worden geladen nadelig beïnvloeden.
Meestal zijn er geen updates meer beschikbaar en loopt u het risico dat de computer besmet wordt met virussen, spyware of scareware  .

Download dus de nieuwste versie van:

Melding over trage internet verbinding.

Wij meten de snelheid waarmee pagina's van deze site worden geladen. Als het meer dan 4 seconden duurt om een pagina te laden verschijnt deze melding.
De oorzaak kan zijn dat de snelheid van uw verbinding met internet beperkt is, of dat tijdens het bezoek aan onze site ook activiteiten op internet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld downloaden of als er meerdere computers van dezelfde internet verbinding gebruik maken. Natuurlijk kan onze webserver ook traag reageren door veel internet verkeer.

Melding over trage computer.

De menu's aan de linkerkant worden door Javascript gegenereerd. Javascript wordt altijd op uw eigen computer uitgevoerd en wij meten de tijd die nodig is om het menu op te bouwen, normaal duurt dit minder dan 0,1 seconde. Als het langer duurt dan 0,5 seconde verschijnt deze melding.
Dit betekent meestal dat er te veel andere programma's (ook taken in de achtergrond) actief zijn. Ook kan dit worden veroorzaakt door een virus of spyware.

Wat vindt u op deze site?

Wij leveren diensten voor computer gebruikers (zie overzicht voor particuliere en zakelijke klanten). Op deze website proberen we uitgebreide informatie te geven over hardware en software problemen en de oplossingen die wij hiervoor kunnen bieden.

Voor de "doe-het-zelvers" zijn er een aantal pagina's met tips en uitleg beschikbaar.

Uw mening is belangrijk

Een website is nooit af en er blijven altijd dingen te verbeteren of veranderen. U kunt ons helpen door uw commentaar of suggestie te sturen via dit formulier.

* Deze functies zijn niet beschikbaar in de Engelse of door "Google Translate" vertaalde pagina's.
Data recovery betekent het terug­halen van verloren gege­vens van een harde schijf, USB stick, geheu­gen­kaart, floppy disk, ZIP disk, CD of DVD.
 
Het kan zijn dat bestan­den per ongeluk zijn weg­gegooid, het medium is gewist (geformat­teerd) of door een soft­ware of hard­ware prob­leem bestan­den lijken te zijn ver­dwe­nen.
 
Ook bij een her­in­stal­latie van Windows of het uit­voe­ren van "systeem herstel" met een CD of DVD kunnen van het bureau­blad of op de opstart­schijf uw eigen docu­men­ten niet meer zicht­baar zijn.
Resolutie is het aantal opgeslagen beeldpunten (pixels) dat een beeld bevat in horizon­tale en verti­cale richting.
 
Een resolutie van bijvoor­beeld 1280x1024 betekent 1280 pixels in horizon­tale en 1024 in verti­cale rich­ting.
Door de muis over de rood onder­lijnde tekst te bewegen ver­schijnt meer infor­matie. Dit soort tips zijn op de meeste (niet alle) pagina's aanwezig.
Een cookie is infor­matie die door een web site op uw eigen com­puter wordt opge­sla­gen. Mees­tal worden cookies gebruikt om uw per­soon­lijke instel­lin­gen op een site op te slaan, maar er zijn ook "tracking cookies", die pro­beren infor­matie over de door u bezochte sites op te slaan.
 
Wij maken gebruik van "session cookies" voor het opslaan van uw instel­lingen. Deze session cookies worden auto­ma­tisch gewist als u de inter­net browser afsluit.
Deze Engelse term kan het best worden vertaald als "blader pro­gramma" en wordt gebruikt om inter­net pagina's te kunnen bekij­ken. Het gebruik van een browser is in de volks­mond syno­niem aan "surfen op het inter­net".
 
De bekendste browsers zijn Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari en Google Chrome.
Perl is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites om zoge­naamde cgi scripts te schijven. Deze scripts worden op de web­server uitge­voerd voordat de pagina wordt ver­zon­den naar de ont­van­ger.
 
De wille­keurige uitspra­ken rechts­onder op deze pagina worden met een Perl script op de server gege­ne­reerd en ook de zoek­ma­chine op deze site is in Perl geschreven.
PHP is en server-side scripting­taal (zoals Perl en ASP), die hoofd­zakelijk wordt gebruikt om op de web­server dyna­mische web­pagina's te creëren. Het script is voor de gebrui­ker onzicht­baar, alleen het resul­taat is zicht­baar en dat ziet eruit als een gewone web pagina.
 
PHP is erg popu­lair en mil­joenen web­sites worden gegene­reerd met behulp van PHP.
RSS (Really Simple Syndication) is een toepas­sing van de internet­taal XML.
 
Gewoon­lijk wordt een pagina op het inter­net getoond met een mooie presen­tatie en omge­ven door navi­gatie.
 
Met RSS wordt er hiervan een ruwe versie gele­verd met alleen de hoofd­lijnen en een link naar de echte pagina, zodat andere sites deze infor­matie auto­ma­tisch in hun eigen omge­ving kunnen tonen.
 
De infor­matie die aange­boden wordt in RSS-for­maat noemt men een RSS-feed of een RSS-kanaal.
Ajax (Asynchronous Javascript And XML) is een term voor het ontwerp van inter­actieve web­pagina's waar­in gege­vens wor­den opge­haald van de web­server nadat de pagina is geladen.
 
Daardoor hoeven derge­lijke pagina's niet in hun geheel ver­verst te worden, maar kan alleen een deel van de pagina worden veran­derd.
 
De term is op 18 februari 2005 door Jesse James Garrett gelan­ceerd en werd al snel door grote spelers als Google en Amazon geadop­teerd.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Een fire­wall kan gebruik maken van ver­schil­len­de tech­nie­ken om regels op te bouwen, maar een geavan­ceerde fire­wall beschikt over een extra moge­lijk­heid : men kan zelf regels defi­niëren op basis van pro­ces­sen.
 
Zo is het moge­lijk een regel te maken dat alleen een bepaald pro­gram­ma (bij­voor­beeld Outlook) toe­stem­ming heeft om via poort 25 een e-mail te ver­stu­ren. Zulke regels kun­nen voor­ko­men dat bijvoor­beeld spyware pro­gram­ma's onge­wenst mails ver­stu­ren van­uit de com­pu­ter.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Scareware is soft­ware die valse mel­din­gen geeft over virus infec­ties, met het doel u een anti-virus pro­gramma via inter­net te ver­kopen. Ook blok­ke­ren dit soort pro­gram­ma's vaak de anti-virus soft­ware, de toe­gang tot inter­net en Windows "systeem herstel". Samen­voe­ging van scare (bang maken, schrik­ken) en software.
 
Als u het pro­gram­ma aan­schaft bent u het beste geval gewoon uw geld kwijt, omdat de mel­din­gen vals zijn en de soft­ware dus niets doet, maar het is ook moge­lijk dat deze soft­ware uw pc ver­der besmet met aller­lei andere kwaad­aar­dige soft­ware.
Javascript is een program­meer­taal die veel wordt toege­past op web sites. De pro­gram­ma­code maakt onder­deel uit van de pagina en deze code wordt uitge­voerd op de com­puter die de web­pagina ontvangt.
 
De "popup" die u nu bekijkt is in Javascript geschre­ven en ook de menu's links op deze pagina.
Trefwoorden: automatisering computer netwerk hardware resolutie transit lettergrootte selectie pc links nieuws rss-feed ajax alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait