Scareware

Naast virussen en spyware bestaat tegenwoordig ook scareware. Dit is software die via pop-ups en andere valse meldingen vertelt dat de computer door meerdere virussen geïnfecteerd is. Deze valse virusmeldingen verschijnen regelmatig en zijn erg hinderlijk en er is geen optie om ze uit te schakelen. Er wordt betaalde beveiligingssoftware aangeboden die het (niet bestaande) probleem kan oplossen.

Wie hierop ingaat en het aangeboden pakket installeert en betaalt, is in het beste geval gewoon zijn geld kwijt, omdat de software niets doet om de pc te beschermen, ook niet tegen echte virussen. In het slechtste geval gaat de valse beveiligingssoftware ongemerkt extra trojans en spyware downloaden om bijvoorbeeld persoonsgegevens te stelen of uw computer verder te beschadigen.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Scareware is in veel varianten en onder verschillende namen te vinden zoals bijvoorbeeld Antivir, IE Antivirus, XP Antivirus, Winfixer, System Security, Security Tool, Winantivirus, Systemdoctor, Drivecleaner en deze lijst van namen wordt steeds verder uitgebreid.
Hieronder een voorbeeld van een waarschuwingsscherm.

De meldingen die deze software geeft zien er vaak net zo uit als de waarschuwingen die Windows zelf geeft bij beveiligingsproblemen. De nieuwste variant van dit type software haalt de naam van de eigenaar en andere informatie van de zogenaamd geïnfecteerde pc uit het Windows register, om zo de meldingen nog authentieker te laten lijken.

Andere kenmerken van moeilijk te verwijderen scareware kunnen zijn:

  • Toegang tot internet is niet meer mogelijk.
  • Virusscanner wordt uitgeschakeld.
  • Systeemherstel werkt niet.
  • Geen mogelijkheid om het venster te sluiten of het venster komt steeds terug.
Sommige varianten zullen ook op den duur uw Windows installatie beschadigen, zodat herstel moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. Het is dus belangrijk dit soort schadelijke software zo snel mogelijk te laten verwijderen en in ieder geval een back-up van uw bestanden te maken.
Als dit door de scareware ook niet wordt toegelaten, kunnen wij u helpen door de pc op te starten van een CD of DVD, om op die manier toch uw eigen bestanden te kunnen redden.
Als u een volledige herinstallatie van Windows uitvoert, zijn uw eigen documenten verdwenen en alleen via data recovery weer terug te halen.

Een andere vorm van scareware zijn programma's die bestanden op uw pc versleutelen (encryptie), zodat ze niet meer zijn te openen. Via internet kunt u dan (uiteraard tegen betaling) een programma downloaden om deze versleuteling weer ongedaan te maken (zie ransomware).

Al deze programma's hebben gemeen dat ze gebruik maken van zwakheden in het besturingssysteem of de internet browser. Het is dus aan te raden altijd (automatisch) updates voor uw besturingssysteem te installeren en gebruik te maken van de nieuwste versie van de browser.

Wij kunnen dit soort software voor u verwijderen, zie reparatie software voor particuliere of zakelijke klanten.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Virus­sen zijn tegen­woor­dig wel bij ieder­een bekend. Som­mige zijn rela­tief onschul­dig, maar er zijn ook virus­sen die gege­vens ver­wij­deren en grote schade kunnen toe­bren­gen aan het sys­teem.
Spyware zijn programma's die onge­merkt op een com­puter geïnstal­leerd worden, met als doel per­soon­lijke gegevens via het inter­net door te geven.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
Het register is het hart van Windows. Hierin wordt aller­lei infor­matie opgeslagen over Windows zelf, de geïnstal­leerde programma's, uw instel­lingen, etc.
 
Ook als u netjes de niet meer gebruikte programma's of spel­letjes verwij­dert, blijft er vaak nog nut­teloze infor­matie in het regis­ter staan wat kan leiden tot trage of insta­biele systemen, fout­mel­dingen en pro­gram­ma's die niet meer of slecht werken. Windows zelf is de groot­ste vervuiler van het register.
Encryptie betekent het ver­sleu­telen van gegevens. Een ver­sleuteld docu­ment bestaat uit een com­bi­na­tie van schijn­baar wille­keu­rige letters en cijfers. Alleen met de juiste sleutel (wacht­woord) is dit docu­ment weer te verta­len naar lees­bare tekst.
 
Er zijn diverse (ook gratis) programma's, die een bestand, map of zelfs de inhoud van een hele schijf of USB stick kunnen ver­sleu­te­len. De recente ver­sies van Windows bieden standaard mogelijk­heden tot ver­sleu­te­ling.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Deze Engelse term kan het best worden vertaald als "blader pro­gramma" en wordt gebruikt om inter­net pagina's te kunnen bekij­ken. Het gebruik van een browser is in de volks­mond syno­niem aan "surfen op het inter­net".
 
De bekendste browsers zijn Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari en Google Chrome.
Trefwoorden: automatisering computer software windows virus virusmelding anti phishing waarschuwing nep vals trojan antivir ie antivirus xp antivirus winfixer amaena winantivirus errorsafe systemdoctor drivecleaner alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait