Tips voor uw computer
Bel 06 55886641 voor meer informatie of gratis advies.

Computer nieuws is niet beschikbaar voor mobiele telefoons.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
Een ver­za­mel­naam voor aller­lei kwaad­aar­dige sof­tware, zoals virus­sen, spy­ware en trojans
 
Samen­voe­ging van malicious (kwaad­aar­dig) en software.
Een tro­jaans paard (trojan), afge­leid van het Griekse Paard van Troje, is een pro­gramma dat zich ver­momd als een stan­daard pro­gramma op de harde schijf nes­telt. Een hac­ker kan hier­mee toe­gang krij­gen tot de com­pu­ter en is in staat om alle rand­appa­ra­tuur te bestu­ren (ook de webcam !!) en om gege­vens op de harde schijf te bewer­ken, kopiëren of zelfs ver­wij­deren.
 
Trojans worden vaak ver­stuurd als bijlage bij een e-mail, maar kun­nen ook via chat sites worden ver­spreid of ver­stopt zitten in bestan­den die gedown­load worden van een web­site of via een P2P pro­gramma (bestands­ui­twis­se­ling, zoals bij­voor­beeld LimeWire of eMule.
In Windows wor­den veel pro­gram­ma's in de achter­grond uit­ge­voerd, en dit soort pro­gram­ma's noemt men een service.
 
Bijvoorbeeld de services voor de auto­ma­tische updates, het inlog pro­ces en sevices voor taken, die op re­gel­ma­tige tijden moeten wor­den uit­ge­voerd.
Als een Windows computer wordt gestart in de vei­lige modus, wor­den al­leen de meest nood­za­ke­lijke ser­vices (ach­ter­grond taken) uit­ge­voerd.
 
Dit kan handig zijn om te con­tro­leren of be­paal­de ser­vices, drivers (stuur pro­gram­ma's) of vi­rus­sen de goede wer­king van de com­pu­ter be­ïn­vloe­den.
Een fire­wall kan gebruik maken van ver­schil­len­de tech­nie­ken om regels op te bouwen, maar een geavan­ceerde fire­wall beschikt over een extra moge­lijk­heid : men kan zelf regels defi­niëren op basis van pro­ces­sen.
 
Zo is het moge­lijk een regel te maken dat alleen een bepaald pro­gram­ma (bij­voor­beeld Outlook) toe­stem­ming heeft om via poort 25 een e-mail te ver­stu­ren. Zulke regels kun­nen voor­ko­men dat bijvoor­beeld spyware pro­gram­ma's onge­wenst mails ver­stu­ren van­uit de com­pu­ter.
Een bestu­rings­sys­teem (Engels: operating system of afge­kort OS) is een pro­gramma (meestal een geheel van samen­wer­kende pro­gramma's) dat na het opstar­ten van een com­puter in het geheu­gen gela­den wordt en dat de func­tiona­li­teiten biedt om andere pro­gramma's uit te kun­nen voeren.
 
De meest bekende besturings­systemen zijn Windows (Microsoft), Linux en MacOs (Apple).
Cybercrime (inter­net wordt ook wel cyber­space genoemd) is dus mis­daad via inter­net. Cyber­cri­mi­nelen mis­brui­ken besmette com­pu­ters om credit­card­num­mers en andere persoons- of bedrijfs­ge­ge­vens te achter­halen, die zij ver­vol­gens kun­nen ver­kopen of mis­brui­ken.
Trefwoorden: computer pc hardware software links site tips internet informatie website nieuws trojan virus malware veiligheid botnet alienware alternate panasonic dell paradigit amd sony fujitsu msi intel asus hp ibm samsung compaq shuttle acer toshiba xxodd mp medion packard-bell lenovo the hague
Wait